Informácie z X. valného zhromaždenia OZM, konaného 7. októbra 2023 v Tvrdošíne – Medvedzí

X. valné zhromaždenie (VZ) OZM otvoril a viedol prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. V úvode privítal členov zo Slovenska, zvlášť z Maďarska a Ukrajiny. Potom si minútou ticha všetci prítomní uctili pamiatku, člena OZM z Maďarska p. Tamása Medveczkeho (zosnulého v roku 2022), ktorý bol hlavným aktérom pri všetkých podujatiach OZM, ktoré sa konali na Slovensku aj v Maďarsku. Najväčším dielom sa zaslúžil o genealogický výskum rodu Medveckých.
Valné zhromaždenie schválilo predsedníctvo v zložení: Predseda: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., podpredseda: Mgr. Anna Čelková, členovia predsedníctva: Daniel Kacír, Ing. Ján Medvecký, Igor Medvecký, Magdaléna Lucká, Ing. Marián Medvecký. Čestným predsedom OZM zostáva: Ing. Miroslav Medvecký a čestnými členmi Herold Slovensko Ladislav Vrteľ, PhDr. Mária Munková a riaditeľka Štátnych archívov PhDr. Lenka Pavlíková.
Za predsedu revíznej komisie bol zvolený Ing. Marián Medvecký, za členov Katarína Medvecká a Vladimír Čelko.
Novými členmi OZM sa stali: Viera Medvecká a Rastislav Medvecký (TS), Anton Medvecký a Katarína Medvecká (TS), Alena Medvecká (TS), Ľuboš Medvecký (Revišné), Laššák František (TS), Laššáková Daniela (TS), Tavelová Viera (TS), Cibuláková Liliana (Podbiel), Kovalová Olena (Ukrajina). Všetci noví záujemci pochádzajú z rodu Medveckých a spĺňajú kritéria určené pre nových členov OZM.
Predseda OZM informoval prítomných, že 1.1.2019 nadobudol platnosť zákon 346/2018 Z.z. o registri MNO. Od 1.1. 2021 spustilo MV SR do prevádzky register MNO. V zmysle tohto zákona bolo potrebné pripraviť Dodatok k „Stanovám Občianskeho združenia Medvedzie - Rodové Spoločenstvo“. Dodatok bol v dvoch vyhotoveniach spolu so zápisnicou z X. valného zhromaždenia OZM zaslaný na Ministerstvo vnútra SR.
Kvôli pandémii sa V. svetové stretnutie rodu a ďalšie aktivity nemohli uskutočniť. Z tohto dôvodu bola oklieštená aj činnosť v oblasti heraldiky. Pre organizačné zmeny bola zastavené vydávanie erbových listín do bližšie neurčeného termínu.
Koncom júla 2023 sa viacerí členovia OZM aktívne zúčastnili prípravy osláv 100. výročia založenia kostolíka Svätej Anny v Medvedzí, sponzorsky podporili tieto oslavy a zabezpečili darčekové predmety.
Predsedníctvo OZM pripravilo a schválilo „Plán činnosti na roky 2023-2027“. Plán spočíva v pokračovaní tradičných podujatí, akými sú Privítanie nového roka, Medvecká - 12, Veľkonočné rapkanie, Anna - futbalový turnaj, ale najmä príprava V. svetového stretnutia rodu Medveckých a Medveczkych pochádzajúcich z Medvedzia a Malého Bysterca, ktoré je naplánované na 23.-25. mája 2025, v spoločenskej sále pri mestskom úrade v Tvrdošíne.
Zahraniční členovia OZM potvrdili záujem o ďalšie spoločné aktivity. V priebehu diskusie bolo VZ OZM odsúhlasené, že zahraniční členovia OZM nebudú platiť členské príspevky a od roku 2024 bude členský príspevok OZM 10 eur.
Po skončení oficiálnej časti sa rozprúdili rozhovory. Bolo bolo si čo povedať, veď posledné stretnutie bolo v roku 2019. Prišli Medveckí z Budapešti, Vinogradova (Ukrajina), Trenčianskych Bohuslavíc, Čadce, Revišného, Košíc, Šale, Dolného Kubína, Podbiela.

POZVÁNKA

Členov OZM pozývame na X. valné zhromaždenie Občianskeho združenia MEDVEDZIE, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. októbra 2023 o 15.30 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne – Medvedzí s programom:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti 2019 – 2023
4. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie 2019 – 2023
5. Informácie týkajúce sa heraldiky a medzinárodných vzťahov 2019 – 2023
6. Schvaľovanie a prijatie nových členov, rozhodnutie o zrušení členstva
7. Voľba nového výboru OZM a revíznej komisie
8. Plán činnosti na roky 2023 – 2027
9. Príhovory hostí
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
13. Spoločenské posedenie

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Neprítomný člen môže byť zastupovaný na základe vlastnoručne podpísaného splnomocnenia, ktoré bude slúžiť len na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. Hlasuje sa aklamačne a uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na valnom zhromaždení do 30. septembra 2023 telefonicky, e-mailom alebo poštou na adresu: Občianske združenie Medvedzie, Družstevná ul., 027 44 Tvrdošín. V prípade neúčasti na VZ OZM prosíme zaslať Vami podpísané splnomocnenie na adresu OZM alebo jeho sken na e-mailovú adresu: celkova.anna21@gmail.com

Účastnícky poplatok na X. valné zhromaždenie je 10 €. Poplatok žiadame zaslať do 30. septembra 2023.
Bankové spojenie: ČSOB, Názov účtu: OZ Medvedzie, IBAN: SK27 7500 0000 0040 1891 3551

Možnosti ubytovania v Tvrdošíne:
Hotel Limba: https://www.hotellimbactt.sk/kontakt/, tel.: +421 903 529 736
Penzión Fortuna: https://www.fortunapenzion.sk/, tel.: +421 905 913 9461
Ubytovňa stredná odborná škola lesnícka: https://www.lacneubytovanie.net/ubytovanie/ubytovna-tvrdosin/, tel.: +421 901 713 987

Splnomocnenie si môžete stiahnuť na tomto linku

Informácie z IX. valného zhromaždenia OZM, konaného 5. 10. 2019 v Tvrdošíne – Medvedzí

Pre neprítomnosť predsedu OZM Miroslava Medveckého Heretíka zo zdravotných dôvodov bola predsedníctvom OZM poverená jeho členka p. Magdaléna Lucká otvoriť a viesť toto valné zhromaždenie. Privítala všetkých členov, zvlášť zahraničných z Ukrajiny a Maďarska.

Správu o činnosti Občianskeho združenia Medvedzie za roky 2017 - 2019 predniesla A. Čelková. Informovala o každoročne sa konajúcich akciách:
- Výstup na Javorový vrch 31. decembra v dopoludňajších hodinách a vítanie nového roku, ktoré organizujú členovia OZ pre širokú verejnosť na pútnickom mieste Skalka. Účastníkov tam čakala vatra, teplé nápoje a ohňostroj, ktorý poskytlo mesto Tvrdošín.
- Novoročná kapustnica pre členov OZM. Člen výboru Igor Medvecký organizuje pravidelne pre členov OZM posedenie pri kapustnici v pohostinstve Pivnica.
- „Medvecká dvanástka“ - prechod medveckým chotárom pre bežkárov i peších všetkých vekových kategórií spojená s tradičnou dedinskou zabíjačkou.
- Tradičné veľkonočné „rapkanie“ počas tzv. doby „zaviazania zvonov“ v Medvedzí. Už niekoľko rokov OZM organizuje pod vedením Stanislava Ceglára tradičné rapkanie, ktoré nahradzuje zvonenie kostolných zvonov počas veľkonočných sviatkov.
- Anna turnaj – celomestská akcia, futbalový turnaj.

V krátkosti zhrnula aj činnosť OZM od roku 1996, keď 80 maďarských Medveckých, Medveczkych, Medveckich, Medvedskich pod vedením Tamaša a Mártona Medveczkych navštívilo Medvedzie. V Maďarsku mali vtedy už založenú nadáciu URSUS a my v Tvrdošíne – Medvedzí sme založili občianske združenie Medvedzie. Pripomenula stretnutia v Maďarsku a Ukrajine v meste Vinogradov, organizáciu a priebeh doterajších 4 svetových stretnutí – tri v Medvedzí a jedno v Budapešti. Vyzdvihla prácu p. Rudolfa Medveckého z Košíc, ktorý má zásluhu na vytvorení rodového erbu. Už v roku 2005 na II. stretnutí, malo OZM už vlastný erb - prvý na Slovensku a jednotlivým rodinám boli odovzdávané rodinné erby Ladislavom Vrteľom, štátnym radcom pre heraldickú tvorbu, akademikom Medzinárodnej heraldickej akadémie a Rudolfom Medveckým z Košíc.

Anna Čelková taktiež predniesla ospravedlnenie neprítomnosti Herolda Medvedzie, ktorý jej prostredníctvom predložil niekoľko informácií:
R. Medvecký a M. Šingovský sú členmi Heraldického klubu, ktorý vytvára podmienky na šírenie heraldickej kultúry na Slovensku. Spoločne navštevujú zaujímavé šľachtické sídla. Takým bol aj napr. panovnícky Dom Artstetten v Rakúsku. Z domácich sídiel sa zbierkou erbov hrdí aj kaštieľ Vígľaš, kde sme zastúpení aj my, Medveckí. Ku príležitosti 740. výročia (2020) povýšenia do stavu šľachtického (prvej písomnej zmienky o rode, 1280) pripravil návrh erbov pre bývalé obce Medvedzie, Krásna Hôrka a Oravice, dnes mestské časti mesta Tvrdošín. V súčasnosti je návrh schválený a prebieha proces zaregistrovania erbov do heraldického registra na Ministerstve vnútra SR.
Erb obce Medvedzie: „V modrom štíte z potoka strieborného vyrastá zlatý medveď v striebornej zbroji bez insígnií, čo symbolikou hovorí o Medveďom potoku na brehu, ktorého je Medvedzie - kolíska rodu ešte nerozlišujúceho náboženskú odlišnosť.“

O zrušenie členstva požiadali: Jaroslav a Irena Ondrejákovci, Viera Medvecká Kukla a Igor Smatana.
Prijatí boli noví členovia: Ing. Marián Medvecký, Gbeľany, Mgr. Martin Medvecký Košice, Annamaria Medvecká, Košice, Marta Škarová, Prievidza, Ing. Iveta Medvecká, Žilina, Ing. Zdenko Rolinčin, Žilina, Mgr. Anna Guzel Medvecká, Gbeľany, Bc. Hakan Guzel, Gbeľany, Mgr. Daniela Hoferová, Kostolná Ves, Bc. Iveta Škadrová, Prievidza, Juraj Cibulák, Podbiel.

Z dôvodu abdikácie predsedu OZM Miroslava Medveckého Heretíka zo zdravotných dôvodov sa uskutočnila voľba nového predsedu na roky 2019 – 2021, pretože voľba výboru OZM a revíznej komisie sa konala v roku 2017 s funkčným obdobím 4 rokov, teda do roku 2021. Predsedníctvo OZM zvolilo prof. Ing. Štefana Medveckého Ollu, PhD. za predsedu OZM na roky 2019 – 2021.

Za zásluhy o rozvoj OZM bol Miroslavovi Medveckému Heretíkovi udelený titul Čestný predseda OZM. Miroslav Medvecký stál pri zrode OZM. Zabezpečil tlač knihy o rode Medveckých – Medvedzie – malá časť zeme. Počas jeho funkčného obdobia od roku 2005 sa uskutočnili 3 medzinárodné stretnutia, množstvo tradičných i samostatných podujatí. Po zvolení za predsedu reprezentoval naše združenie aj v Heraldickom klube Slovenskej republiky.

Novozvolený predseda OZM Štefan Medvecký Ollo uviedol, že OZM bude naďalej pokračovať v organizovaní tradičných podujatí, uvedených v správe o činnosti. Do konca roka bude pripravený konkrétny plán činnosti na nasledujúce dva roky, v ktorom ako najdôležitejšia bude príprava V. svetového stretnutia rodu v roku 2020. Medzi jeho ciele patrí úzka spolupráca s Tamášom Medveczkym z Budapešti pre rozšírenie vedomostí o histórii rodu, obohatenie stretnutí o prednášky zaujímavých ľudí, užšia spolupráca s Medveckými zo zahraničia.POZVÁNKA

Členov OZM pozývame na IX. valné zhromaždenie Občianskeho združenia MEDVEDZIE, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. októbra 2019 o 15.30 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne – Medvedzí s programom:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti 2017 – 2019
4. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie 2017 – 2019
5. Informácie týkajúce sa heraldiky a medzinárodných vzťahov 2017 – 2019
6. Schvaľovanie a prijatie nových členov, rozhodnutie o zrušení členstva
7. Plán činnosti na roky 2019 – 2020
8. Príhovory hostí
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
12. Spoločenské posedenie

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Neprítomný člen môže byť zastupovaný na základe vlastnoručne podpísaného splnomocnenia, ktoré bude slúžiť len na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. Hlasuje sa aklamačne a uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na valnom zhromaždení do 26. septembra 2019 telefonicky, e-mailom alebo poštou na adresu: Občianske združenie Medvedzie, Družstevná ul., 027 44 Tvrdošín. V prípade neúčasti na VZ OZM prosíme zaslať Vami podpísané splnomocnenie na adresu OZM alebo jeho sken na nižšie uvedené e-mailové adresy.

Miroslav Medvecký (0903506211, kocostav@orava.sk), D. Kacír (0905311058), A. Čelková (0907618504, kultura@orava.sk), M. Lucká (0908760405, mag.lucka@gmail.com), D. Gándiová (0903492294, d.gandiova@gmail.com), E. Medvecká (0918620746, medvecka.evka@gmail.com) Igor Medvecký (0907834935, imservis@orava.sk)

Účastnícky poplatok na VIII. valné zhromaždenie je 10 €. Zaslať poplatok žiadame do 26. septembra.
Bankové spojenie: ČSOB, Názov účtu: OZ Medvedzie, IBAN: SK27 7500 0000 0040 1891 3551
Ak máte záujem o zabezpečenie ubytovania (a v akom štandarde), kontaktujte niekoho nás (čím skôr).
Splnomocnenie si môžete stiahnuť na tomto linku

Výzva a invitacia

V duchu našich šľachtických predkov, ich plamenných mottách k činu inšpirujúcich SVORNOST VIERA A ČESŤ v tomto duchu, zíďme sa pod zástavou našich predkov prejaviac sa morálne vo Vinohradoch na Ukrajine dňa 3.6.2017.
Nezabudni, meno si nie Ty vybral, ale dať mu slávu iba Ty vieš!
Program: 9,30 príchod a registrácia, spoločný príchod na ekumenickú bohoslužbu, o 12,00 hod..slávnostný obed, potom slávnostné príhovory a nezáväzné zoznamovanie.
Dobrá nálada garantovaná.
Kontaktná osoba: Jurij Medveczky mobil +36 30 933 98 20.

Správa zo VIII. Valného zhromaždenia OZMedvedzie, konaného 7.1.2017 v Tvrdošíne – Medvedzí

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 24 členov. Účasť na valnom zhromaždení (VZ) bola podmienená nepriaznivým počasím (mínus 30° C)a veľmi nepriaznivou dopravnou situáciou Viacerí členovia odvolali svoju účasť tesne pred konaním VZ OZM, zaslali však splnomocnenia, ktoré potvrdili uznášaniaschopnosť VZ.

Valné zhromaždenie otvoril jeho predseda Miroslav Medvecký. Potom si prítomníminútou ticha pripomenuli Jozefa MedveckéhoRapáka, zakladajúceho člena a predsedu OZM, neskôr čestného predsedu OZM a ElenuKompanovú z Medvedzia.
Po voľbe mandátovej, návrhovej a volebnej komisie predniesol predseda správu o činnosti OZM za roky 2013 –2016. Informoval o každoročne sa konajúcich akciách: Výstup na Javorovô, vítanie nového roku na pútnickom mieste Skalka pre obyvateľov mesta Tvrdošín, novoročná kapustnica pre členov OZM, Medvecká dvanástka - prechod medveckým chotárom pre bežkárov i peších všetkých vekových kategórií spojená s tradičnou dedinskou zabíjačkou, tradičné veľkonočné „rabkanie“ počas tzv. doby „zaviazania zvonov“ v Medvedzí pod vedením Stanislava Ceglára, Anna turnaj – celomestská akcia, futbalový turnaj.

Zo správy Herolda Medvedzie, podpredsedu OZM Rudolfa Medveckého,P.A.H. z Košíc vyberáme:
Na svetovom stretnutí OZM v r. 2015, ktorého sa zúčastnila riaditeľka Štátnych archívov PhDr. Lenka Pavlíková, herold Slovensko PhDr. Ladislav Vrteľ a PhDr. Mária Munková bol predstavenýtabardherolda Medvedzie. Riaditeľka Štátnych archívov bola prijatá za čestnú členku OZ-Medvedzie. Na slávnostnom zhromaždení boli odovzdané erbové listiny novým armigerom ako i obradný akt potvrdzujúci už prv udelený erb. K insigniámherolda dal podpredseda zhotoviť heroldské žezlo, ktoré je darom pre združenie. V budúcnosti budú insígnie doplnené o kolanu. Záujemcovia o erbovú listinu môžu herolda Medvedzie kontaktovať (kontaktné info sú na web-stránke OZM). Herold Medvedzie pripravuje s persevantom Medveď Milanom Šingovským a heroldom Slovensko Ladislavom Vrteľom Almanach, ktorý bude zhrnutím slovom i obrazom o všetkých armigeroch OZM.
Na valnom zhromaždení bolo prijatých 15 nových členov OZ z Trenčianskych Bohuslavíc, Nižnej a Tvrdošína.

Keďže niektorí členovia sa nezúčastňujú valných zhromaždení a ani nemajú zaplatené členské príspevky, predseda pripomenul zo Stanov OZM článok 4: Povinnosti členov: 1.Dodržiavať Stanovy OMZ, 2. Podieľať sa na činnosti združenia, 3. Platiť členské príspevky, 4. Dodržiavať povinnosti spojené s používaním občianskeho erbu. Navrhol, aby bolo dané do uznesenia a nakoniec aj schválené znenie: Rozhodnutie o zrušení členstva: „Člen OZM, ktorý nezaplatil členské za posledné dva roky, t.j. 2015 a 2016 a nevykoná tak do budúceho IX. valného zhromaždenia OZM, t.j. do roku 2019, bude na IX. VZ z OZM vylúčený.“

Valné zhromaždenie schválilo predsedníctvo v zložení: predseda: Miroslav Medvecký, podpredseda: Rudolf Medvecký, jednateľ (konateľ): Daniel Kacír. Členmi výboru sa stali: A. Čelková, Ján Medvecký, Igor Medvecký, Magdaléna Lucká. Čestnými členmi sú Herold Slovensko Ladislav Vrteľ, PhDr. Mária Munková a riaditeľka Štátnych archívov PhDr. Lenka Pavlíková.

VIII. valné zhromaždenie Občianskeho združenia Medvedzie schválilo uznesenie:

A/ Berie na vedomie:
1/ Správu o činnosti OZM 2013 – 2016
2/ Informácie týkajúce sa heraldiky a medzinárodných vzťahov 2013 – 2016

B/ Schvaľuje:
1/ správu o hospodárení 2013 - 2016
2/ Správu revíznej komisie 2013 -2016
3/ Prijatie nových členov OZM – Miroslav Medvecký( Hura), Ľuboš Medvecký( Hura), Katarína Medvecká (Hura), Emília Medvecká (Hura), Mariana Medvecká (Hura), Ľubos Medvecký ml. (Hura) z Trenčianskych Bohuslavíc (kontakty na prezenčnej listine), Viera Medvecká (Baher) z Tvrdošína, Martina Kubošová (Heretík), Miroslava Kubošová (Heretík), Lucia Kubošová (Heretík) z Nižnej, Jana Madliaková, Oľga Capková z Tvrdošína, Andrej Medvecký (Hura) z Tvrdošína, Gustáv Pikulík, ktorý bol prijatý za zásluhy pri vydaní monografie Medvedzie, malá časť zeme...
4/ Rozhodnutie o zrušení členstva - „Člen OZM, ktorý nezaplatil členské za posledné dva roky, t.j. 2015 a 2016 a nevykoná tak do budúceho IX. valného zhromaždenia OZM, t.j. do roku 2019, bude na IX. VZ z OZM vylúčený.“
5/ Zvolenie nového výboru OZM a revíznej komisie
6/ Plán činnosti OZM na roky 2016 – 2020

Poďakovanie za poskytnutie priestorov „Pivnice“ na VZ a výborné občerstvenie patrí rodine Igora Medveckého.

POZVÁNKA

Členov OZM pozývame na VIII. valné zhromaždenie Občianskeho združenia MEDVEDZIE, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. januára 2017 o 16.00 hod. v Tvrdošíne – Medvedzí (miesto upresníme) s programom:

Program VIII. valného zhromaždenia OZM:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti 2013 – 2016
4. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie 2013 – 2016
5. Informácie týkajúce sa heraldiky a medzinárodných vzťahov 2013 – 2016
6. Schvaľovanie a prijatie nových členov, rozhodnutie o zrušení členstva
7. Voľba nového výboru OZM a revíznej komisie
8. Plán činnosti na roky 2016 – 2020
9. Príhovory hostí
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
13. Spoločenské posedenie

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Neprítomný člen môže byť zastupovaný na základe vlastnoručne podpísaného splnomocnenia, ktoré bude slúžiť len na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. Hlasuje sa aklamačne a uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
Na VIII. valnom zhromaždení prebehne voľba predsedníctva OZM na nasledujúce 4 roky (2016 – 2020)

Účastnícky poplatok na VIII. valné zhromaždenie je 7 €.
Pri stretnutí je možné vyplatiť ročný členský poplatok 5 €.
Pri neúčasti na valnom zhromaždení je možné ročné členské zaslať na ČSOB, názov účtu: OZ Medvedziečíslo účtu: 4018913551/7500.

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na valnom zhromaždení do 16. decembra 2016 na adresu:
Občianske združenie Medvedzie, Družstevná ul., 027 44 Tvrdošín,
e-mail: kocostav@orava.sk, medvedzie@medvedzie.sk, info: 0903 506 211

Splnomocnenie si môžete stiahnuť tu

Navždy nás opustil Jozef Medvecký

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7.10.2016 nás navždy opustil pán Jozef Medvecký, zakladajúci člen, prvý predseda a súčasný čestný predseda občianskeho združenia Medvedzie.
Narodil sa 8. 6. 1943 v Medvedzí (dnes mestskej časti mesta Tvrdošín).
Sudičky mu dopriali „pero a dar slova“. Tento talent využil a celý svoj život venoval žurnalistike. Dlhé roky bol šéfredaktorom podnikových novín Oravský Teslák Tesly Orava Nižná (od roku 1974 do zániku novín). Neskôr sa stal šéfredaktorom mestských novín Tvrdošín, kde pôsobil do roku 2003. Prispieval do regionálnych novín, ale aj do viacerých slovenských periodík. Bol členom Slovenského zväzu novinárov, neskôr Slovenského syndikátu novinárov (SSN). Aktívne sa zúčastňoval snemov SSN, celoslovenských stretnutí redaktorov podnikovej a regionálnej tlače, bol zástupcom za Oravu v regionálnej organizácii SSN.
To, že novinárčina bola jeho srdcovou záležitosťou, svedčí aj to, že neprestal písať ani v seniorskom veku, zúčastňoval sa mnohých podujatí. Dnes sa už s nostalgiou pozeráme na fotografie zo 43. ročníka celoslovenského stretnutia Klubu firemných a regionálnych médií v Ružomberku (v júni 2016), kde, aj ako člen výboru, odovzdával svoje skúsenosti v diskusiách o regionálnych novinách.
Bol plný aktivity a elánu, niekoľko rokov tlmočil svoje spomienky na M. Medveckú a dianie v meste návštevníkom Galérie M. Medveckej, kde pôsobil ako lektor.
Jozef Medvecký bol významnou osobnosťou Občianskeho združenia Medvedzie. Stál pri vzniku združenia, bol jeho prvým predsedom a neskôr čestným predsedom.
Vykonal veľa záslužnej práce pre združenie, zaslúžil sa aj o vynikajúcu úroveň svetových stretnutí OZM, o upevnenie vzťahov so zahraničnými členmi rodu Medveckých, najmä v Maďarsku a na Ukrajine. Na oficiálnych aj neoficiálnych stretnutiach presadzoval myšlienky OZM a vždy sa hrdo hlásil k rodovému spoločenstvu.
S pocitom hlbokého smútku sme sa rozlúčili 9. októbra s kamarátom, priateľom, dobrým človekom. Pomôžeme si slovami sv. Františka z Assisi: „Pamätaj si, že keď opustíš tento svet, nemôžeš si vziať so sebou nič, čo si získal, iba to, čo si dal plné srdce obohatené úprimnou službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou.“ A takým J. Medvecký bol, žil svoj život plným dychom a vykonal všetko, čo mohol a chcel.
Prijatie najsilnejších slov útechy: „Staň sa vôľa Tvoja“ a viera v nekonečnosť života dokáže s ubiehajúcim časom zmierniť každú bolesť. Čas nevráti, to čo vzal, ale spomienky zostanú v našich srdciach navždy.
Česť jeho pamiatke!
                                                                                                                                OZM

Ďakujeme za spoločné chvíle
Odchod nášho priateľa zo života bol taký náhly a nečakaný, že sa mu bránime uveriť...
Pre nás, čo sme ho roky poznali a stretávali sa pri rôznych pracovných i oddychových činnostiach v kultúre, športe, spoločenskom dianí, je v našich spomienkach a predstavách vnímaný ako zdroj nápadov a vecných pripomienok.
Jeho čas sa však naplnil a nedá sa zastaviť. Zostáva nám len konštatovať s básnikom:
... tak odchádzame,
denne,
stá a stá...
a kadlúbka, čo po nás ostane
sa časom vyplní...
Tá jamka
vyhĺbená kvapôčkou tela... (M. Rúfus)


Vážime si a ďakujeme mu za chvíle spoločných aktivít, za priateľstvo, ochotu a porozumenie, keď bolo treba zabrať. V spomienkach bude žiť medzi nami naďalej.
Za všetkých známych a priateľov
                                                                                                                Gustáv Socháň

Zmena podmienok získania erbovej listiny

Herold Medvedzie Rudolf Medvecký odkazuje, že sa mení poplatok za vypracovanie erbovej listiny na 300 €.

IV. svetové stretnutie je za nami

Program stretnutia v sobotu 23.mája 2015 sa začal v kostole Najsvätejšej Trojice slávnostnou bohoslužbou, ktorú celebroval vdp. Marhefka. V úvode svätej omše v krátkom príhovore prívítal zástupcov rodu, ktorí sa zišli z rôznych kútov sveta na miestach, kde sa stretávali aj ich predkovia. V závere bohoslužby zaznela spoločná rodová modlitba.
Spoločenská časť pokračovala vo veľkej spoločenskej sále. Na úvod vystúpili s krátkym programom žiaci základnej umeleckej školy.
Úvodný príhovor predniesol predseda Občianskeho združenia Medvedzie Miroslav Medvecký.
Po ňom sa ku všetkým zúčastneným prihovoril primátor mesta Ivan Šaško. „I keď vás je tu menej ako na prvom stretnutí v roku 2000, zastupujete hrdý rod,“ povedal. „Priezvisko Medvecký je rozšírené nielen na Orave, ale aj na Slovensku, či viacerých krajinách na svete. Je milé stretnúť Medveckého v Bratislave či Prahe. Najviac nositeľov tohto mena je však v našom meste a nazvané boli po nich aj obec a aj sídlisko Medvedzie. Mnohí z vás, ktorých som stretol v roku 2000 ste tu aj dnes. Chcel by som vám všetkým popriať len to najlepšie, aby vám slúžilo zdravie, aby ste sa tu radi vracali, aby tieto stretnutia naozaj dlho pokračovali, pretože sú tu i mladší, a to je dobre. Verím, že si túto tradíciu udržíte. Na váš rod, ktorý má svoje erby, ale i bohatú históriu môžete byť hrdí.“
Postupne predniesli svoje pozdravy aj zahraniční hosia - Mihályi Medveczky z Maďarska, Jurij Medveczky z Ukrajiny a Ewa Tarnowska z Poľska.
Ďalšia časť programu patrila Heroldovi Slovensko Ladislavovi Vrteľovi, Heroldovi Medvedzie Rudolfovi Medveckému, zástupkyniam Ministerstva vnútra SR a perservantovi Medveď. Títo odovzdali erbové listiny ďalším rodinám - Františkovi Medveckému, za ktorého ju prebrala manželka Zuzana a Eve Šutekovej, rodenej Medveckej-Ferčíkovej s rodinou. Po slávnostnej časti nasledovala zábava, do tanca pre mladších aj starších vyhrávala skupina Spektrum a prestávky tradične vyplňoval František Medvecký (Koco) so svojou harmonikou.
Môžete si pozrieť aj obrázky v galérii alebo galérii MSKS Tvrdošín.

Pozvánka
IV. svetové stretnutie rodu Medveckých a Medveczkých pochádzajúcich z Medvedzia a Malého Bysterca na Orave
Tvrdošín - Medvedzie
20.-23. mája 2015

Krátko z histórie rodu
Korene starozemianskej rodiny Medveckých, Medveczkých siahajú do 13. storočia, do rokov 1280-1290, kedy dostala rodina od panovníka starozemiansky diplom.
Ďalšia písomná zmienka o tejto rodine je z roku 1355, kedy povýšil kráľ Ľudovít Ladislava a Urbana do stavu a počtu uhorských šľachticov a na znak šľachtictva im daroval pôdu o 10 poplužiach z lesa nazvaného Orava pri Medveckom potoku. Do rodového majetku r.1370 zaradil kráľ Ľudovít aj Opília. (Medvedzie je dnes mestskou časťou Tvrdošína.)
Rodina Medveckých vlastnila aj územie Malého Bysterca pri Bystereckom potoku vytekajúcom spod Kubínskej hole a točiacom sa okolo vŕšku Trniny. (Malý Bysterec je dnes mestskou časťou mesta Dolný Kubín.)
Rod Medvecký, Medveczký, Medvedzký patrí medzi najstaršie rody na Orave. Mnohí jeho členovia používali až do konca I.svetovej vojny spoločný predikát Medveczei és Kis Biszterczei alebo Kis Bisterczai és Medveczei, čiže Medvecká z Medvedzia a Malého Bysterca alebo obrátene.
Priezvisko Medvecký je rozšírené na Slovensku aj v zahraničí.
Niektorí členovia rodu Medveckých si koncom 18., a najmä v priebehu 19. storočia z rôznych príčin menili svoje priezvisko. Vznikli tak nové mená pomaďarčením alebo ponemčením, napr. Ursínyi, Medve, Medvesy, Baer, Kaftan, Tomovicz, Laurovics a iné. Niektorí tieto mená používali dlhšie, iní kratšie. Mnohí sa prinavrátili k svojmu pôvodnému menu.
Od polovice 19. storočia až do dnešných dní sa zachovali pri priezvisku Medvecký rôzne prímenia, napr. Adača, Baer, Baher, Beňo, Borsuk, Ciglieda, Ferčík, Gasper, Heretík, Holub, Hura, Janček, Kukla, Martiš, Martinek, Matejek, Mucha, Ollo, Pavlík, Páterek, Pišút, Rapák, Šebeň.
I. a II. svetové stretnutie bolo organizované v Tvrdošíne –Medvedzí, III. stretnutie v Budapešti.

PROGRAM

ŠTVRTOK, 21. mája
16.00 - 20.00 Prezentácia účastníkov a ubytovanie
Miesto: Krčma U KOCA

PIATOK, 22. mája
1. ročník MEDVEĎTÚRA
Výstup na Javorovô (1076 m) cca12 km
1. formou vychádzky
2. formou súťaže
8.00 – 9.00 Prezentácia účastníkov
9.00 Odchod účastníkov
Miesto: Krčma U KOCA
12.00 – 13.00 Opekačka na Javorovom
14.00 – 15.00 Ukončenie výstupu
18.00 Ochutnávka národných tradičných jedál
19.00 Medveďveselica
Miesto: Krčma U KOCA

SOBOTA, 23. mája
8.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Miesto: spoločenská sala 10.00 SLÁVNOSTNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
11.30 OBED
14.00 OTVORENIE STRETNUTIA
- Príhovory za jednotlivé štáty
- Osobnosti rodu Medveckých
- Slávnostné odovzdanie rodových erbov - armálesov Heroldom Medvedzie a Persevantom Medveď za účasti Herolda Slovensko
- Spoločenská zábava
Miesto: Spoločenská sála v Tvrdošíne
10.00 – 16.00 Galéria M. Medveckej (podľa individuálneho záujmu)

Účastnícky poplatok na stretnutie je 25€, v cene je zahrnuté: - obed 23. mája 2015
- večera 23. mája 2015
- 1 ks grafický list
- 1 ks kravata alebo šatka s erbom
- vstup do Galérie M. Medveckej

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na:
Názov účtu: OZ Medvedzie
Číslo účtu: 4018913551/7500, ČSOB

Organizačný výbor s vďakou privíta každý príspevok naviac vo forme finančného alebo iného daru!


Termín zaslania záväznej prihlášky – návratky potvrdzujúcej účasť na „Stretnutí“ aj s kópiou dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku je najneskôr do 22. apríla 2015 na adresu: Občianske združenie Medvedzie, Družstevná ul., 027 44 Tvrdošín (info: 0903 506 211)
Záväzné prihlášky môžete uskutočniť aj vyplnením návratky a zaslaním e-mailom na kocostav@orava.sk spolu zo zoskenovaným dokladom o zaplatení poplatku.

Termín prihlášok predĺžený do 16. mája 2015!!!
Na stiahnutie: Prihláška - návratka


Pozvánka
MEGHÍVÓ a Medvecký-Medveczky nemesi családunk Árvai Medvedzie és Malý Bysterec származású IV. Világtalálkozójára
ami TVRDOŠÍN-MEDVEDZIE lesz 2015 május 21-23 án

A nemzetség rovid osszefoglaló torténete:
A Medveczky család egyike a Magyar királyság legosibb nemes családjainak, torténete és eredete az Árpád-házi királyok korába nyúlik vissza. 1200-as években tunik fel az árvai texen három testvér Miklós,Gergely 1280 Medve-patakán és Geras 1290 Tarnok-patakán kapott nemesi igazolást.
A késobbi idokben ezen a két helyen szuletett meg a Medvedcze és Kis Bisztercze. Mindkettot a család osei alapították. A Medveczky család az árvai régió legrégibb nemesi családjai kozé tartozik. És a családunk sok tagjai elterjedtek Szlovákián és kulfold sok országaiba egész világon.
Egyes tagjai a Medvecky nemzetségnek a késo 18 és kulonosen a 19 század folyamán,kulonbozo okok miatt, megváltoztatta a vezetéknevét. Így vannak új nevek magyarosítot vagy germanizált formában, pl. Urszínyi, Medve, Medvesa, Baer, Kaftan, Tomovicz, Laurovics és mások, néhányan e nevek rovidebb hosszabb használata után visszatértek az eredeti név használatára.
És mivel Medvedzén sok Medvecký család maradt meg, ragvány nevekkel is kulonboztetik meg egymástól, mint pl. Adač, Baer, Beňo, Borsuk, Ollo, Muha, Heretik, Páterek, Rapák, Kukla, Martinek és még sok kulonbozo ragvány nevekkel...

Program a kovetkezo lesz:
csutortok,május 21
16.00 -20.00 résztvevok regisztrácioja és szállásolásuk
helyszín:Kocsma U KOCA

péntek május 22
I.évfolyam Medve túra
felmenetelés JAVOROVO hegyre oda vissza 12 km
1,gyalogtura formában
2.versenyzés formában
8.00-9.00 résztevok regisztrácioja
9.OO résztvevok startja-elindulása
helyszín:kocsma U KOCA
12.00-13.00 grillezés a JAVOROVO hegycsúcson
14.00-15.00 felmenetel befejezése
18.00 hagyományos nemzeti ételek kóstolója
19.00 MEDVE bál - szóraakozás
helyszín : kocsma U KOCA

szombat, május 23
8.00 résztvevok regisztrácioja
helyszín:társasház
10.00 UNNEPI OKUMENIKUS ISTENTISZTELET
11.30 ebéd
14.00 világtalálkozo megnyitása:
-kulonbozo országok képviseloinek koszontései
-Medvecky nemzetség neves személyiségei
-családi kuratoriumi címer unnepélyes átadása a Medvedzei herold és a Szlováki Heroldjának jelenlétében
-nemzetségi bál
helyszín:Tvrdošíni muvelodeés ház
napkozben érdeklodok meglátogathatják a Mária Medvecká képgalériáját

a világtalálkozo részvételi díja 25 euro, az osszegben benne van a:
-május 23-i ébédje
-május 23 -i vacsorája
-1 drb grafikus részvételi díszemléklap
-1 drb nyakkendo vagy kendo címeri hímzéssel
-belépo a Mária Medvecká képgalériájába

a részvételi díjat kérjuk befizetni:
számla neve:OZ MEDVEDZIE
számla szám: 401 891 3551 / 7500 ČSOB

kérjuk pénzátutalásnak a fénymásolatát és a jelentkezési ívét áprílis 22-ig elkuldeni az alábbi címre:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE MEDVEDZIE
ul.Družstevná
027 44 Tvrdošín

Szlovákián a telefonos információ:
+421 903 506 211 szlovákul,angolul, +421 905 419 558 szlovákul,magyarul
a leszkenelt átutaló pénzigazolást és a jelentkezést lehet bekuldeni email címre is : kocostav@orava.sk

Magyaroszágon a Budapesti Dr. Medveczky Mihály ugyvédi irodában is lehet informálódni a 01 2733650 telefonszámon, és ha lesz elég érdeklodo, akkor lenne rendelve egy autóbusz is.

4th World Reunion of MEDVECKÝ, MEDVECKY, MEDVECZKY, MEDWECKI Family
Preliminary agenda
22-23 May 2015
Faith, Honour, Union

FRIDAY, May 22
15.00 MEETING IN GALLERY
Cultural programme devoted to the national painter Maria Medvecka -"The Person of Year 2014"
Venue: Gallery of Maria Medvecka
16.30 MEDVECKY FAMILY IN HISTORY
Brief history overview of Medvecky family line, cultural programme
Reception and networking
Venue: Trojicne Square and The Centre of Traditions and Tourism

SATURDAY, May 23
8.00 Registration of attendees
Venue: Meeting hall
10.00 Solemn ecumenical mass
11.30 Lunch
14.00 Reunion opening
- Keynote speeches from particular countries
- Eminent members of Medvecky family
- Assignment of Family coat-of-arms ceremony - by Herold Medvedzie a Persevant Medveď with personal participation of Herold Slovakia
Reception and networking
Venue: Meeting hall in Tvrdosin

Výzva pre žiadateľov o udelenie rodového erbu, alebo slávnostnú inauguráciu

Občianske združenie Medvedzie, zastúpené predsedom Ing. Medveckým Miroslavom a členmi predsedníctva v prípravnej etape IV. Svetového stretnutia nositeľov priezviska Medvecký, Medveczky, Medwecki, plánovaného v termíne máj 2015, ktoré sa bude konať v Tvrdošíne,
v y z ý v a uchádzačov o rodinný erb odvodený od rodového erbu Medvecký, aby svoje žiadosti zaslali Heroldovi Medvedzie Rudolfovi Medveckému, P.A.H. súbežne s úhradou 400€ na účet:
Medvecký Rudolf - 11555001/6500 = Poštová banka (variabilný symbol: rodné číslo).

Súčasťou programu svet. stretnutia bude slávnostné odovzdávanie erbových listín - armálesov novoarmigerom ako aj reinaugurácia tých, ktorí už armáles majú, avšak z rôznych dôvodov neboli inaugurovaní.
Slávnosť inaugurácie bude za spoluúčasti štátneho Herolda Slovensko - PhDr. Ladislava Vrteľa, A.I.H. a rodového Herolda Medvedzie - Rudolfa Medveckého, P.A.H. v spoločnosti Persevanta Medveď - Milana Šingovského,P.A.H. - obradným aktom.

Je žiadúce tieto náležitosti uskutočniť v termíne do konca kalendárneho roka 2014.
Je potrebné vyplniť tento formulár, po jeho vyplnení, podpísaní a úhrade zaslať poštou na adresu:
RudolfMedvecký,P.A.H. 04011 Košice, Miškovecká ul.č.12, alebo elektronicky: medveckyrudolf@post.sk
- pre potrebu komunikácie, konzultácie eventuálne bližšieho info či rady i o inej možnosti prosím volať +421944042484 - základným predpokladom je byť, či stať sa členom OZ Medvedzie a mať vzťah k rodu podľa stanov OZ Medvedzie.

Pozvánka

Správa zo VII.VZ OZ Medvedzie, konaného dňa 21. septembra 2013 v Tvrdošíne

Valné zhromaždenie otvoril jeho predseda Ing. Miroslav Medvecký pozdravom: Nobilitasobliquat - urodzenosť zaväzuje,...privilégium est honor - výsada je česť! Vivat Medvecký!
Minútou ticha si prítomní pripomenuli Ing. Františka Medveczkého, CSc. z Bratislavy, ktorý zomrel vo veku 82 rokov 13. decembra 2O11 v Bratislave. Patril medzi významné osobnosti nášho Občianskeho združenia Medvedzie.
Správu o činnosti Občianskeho Združenia Medvedzie za roky 2011, 2012, 2013 a plán práce na roky 2014 a 2015 predniesol predseda OZM. Poukázal hlavne na 4. svetové stretnutie rodu Medveckých, ktorí sa uskutoční v roku 2015 v Tvrdošíne. Zároveň požiadal všetkých členov OZ Medvedzie, aby prispeli pri príprave tohto podujatia akoukoľvek pomocou.
Za maďarských Medveckých pozdravil zhromaždenie Tamász Medveczky z Budapešti a vo svojom príhovore zdôraznil, že mu chýbajú informácie zo Slovenska, aby mohol úspešne pokračovať v genealogickom výskume. Požiadal o doplnenie, ktoré je možné mu zasielať prostredníctvom L. Medveckého zo Šale.
Ukrajinských Medveckých reprezentovali Jurij Medvecki a jeho dvaja bratia z mesta Vinogradov.
Na VZ bolo navrhnuté a schválení, aby členovia OZM, ktorí nezaplatili členské príspevky za roky 2011 a 2012 a nezúčastňujú sa dianí v OZ a na valných zhromaždení mali pozastavené členstvo v OZ až do splnenia si záväzkov, v opačnom prípade budú na začiatku najbližšieho VZ z OZM vylúčení. Prijatých bolo 9 nových členov.
Ďalšie v poradí VIII. Valné zhromaždenie sa bude konať v roku 2015 pred 4. Svetovým stretnutím, tak, aby sa úspešne zavŕšila jeho organizácia.
Diskusia sa rozvíjala hlavne na tému návrhoch na 4. svetové stretnutie rodu Medveckých. Odznela informácia o možnosti prispievať článkami a návrhmi na činnosť OZ na www.medvedzie.sk, web-stránku, ktorú spravuje Ing. Ján Medvecký. Články a návrhy treba zasielať na mailové adresy medvecky@orava.sk, alebo kocostav@orava.sk

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Anna turnaj 2013

V sobotu 20. júla pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. Anny aj pri pripomienke 90. výročia vysvätenia kostolíka sv. Anny v Medvedzí, sa už po 26. raz konal Futbalový Anna turnaj. Organizátorovi turnaja Občianskemu združeniu Medvedzie sa na turnaj prihlásilo 6 mužstiev.
Počasie nám prialo a tak sa na ihrisku s umelou trávou za Spojenou školou na sídlisku Medvedzie odohrávali veľmi zaujímavé súboje aj preto, že niektorí hráči i celé mužstvá sa dobre poznali z mestskej halovej ligy.
Turnaj sa hral systémom každý z každým a tak umiestnenie mužstiev vzišlo po odohratí 15 vzájomných zápasov.
Z víťazstva sa tešili DRAVCI, druhú priečku obsadilo mužstvo STARÁ KRČMA a tretí boli REBELI. Čestné šieste miesto obsadilo zoskupenie "KRČMA U KOCA". Najlepším brankárom sa stal Vladimír Žilavý a najlepším strelcom Anton Jarina. Za zmienku aj ako svetlý príklad mládeži stojí spomenúť, že dvaja hráči mužstva PIVNICA Daniel Michna a Anton Jarina mali dokopy spolu 123 rokov.
Vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien vykonal predseda OZM Ing. Miroslav Medvecký. Chutný guláš nielen pre zúčastnených hráčov, ale aj pre divákov uvaril kolektív pod vedením kuchára Jozefa Medveckého.
Tento rok bolo naše podujatie o to významnejšie, že nás poctili svojou návštevou naši priatelia Medveckí u Ukrajiny, Medveczky z Budapešti a Ladislav Medveczký zo Šale.
Po skončení turnaja sa konala ľudová veselica, do tanca aj do uška zahrala hudobná skupina Petra a Fera Medveckých.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Osobné erbové listiny

Všetky informácie o žiadosti a možnosti získania osobnej erbovej listiny získate u Herolda Medvedzie, pána Rudolfa Medveckého, P.A.H. z Košíc. E-mail: medveckyrudolf@post.sk, tel.: 0944 042 484.
Doteraz platné podmienky sú zaručené len do konca roka 2012!

Rod Medveckých má svojho herolda

Pánovi Rudolfovi Medveckému, P.A.H. z Košíc bol udelený titul HEROLD MEDVEDZIE

Slávnostná inaugurácia Herolda Medvedzie sa konala 13. apríla 2012 v kaštieli v Oponiciach na stretnutí Heraldického klubu Slovenska

Z prejavu Herolda Slovensko, pána PhDr. Ladislava Vrteľa , A.I.H., akademika a štátneho radcu, tajomníka Heraldického klubu, člena Heraldickej komisie a správcu Heraldického registra SR, čestného člena OZ - Medvedzie, armigera:

Vážené dámy, vážení páni,
Na inštitút Herolda Slovensko - správcu Heraldického registra Slovenskej republiky, vedeného na Ministerstve vnútra SR sme si už zvykli. Prijalo ho aj zahraničie. Napokon to bolo práve zahraničie, presnejšie - Medzinárodná heraldická akadémia v Paríži, ktorá povzbudzovala úradníkov majúcich na starosti registrovanie erbov v jednotlivých štátoch, aby obnovili aj tradičné formálne znaky svojho úradu a vzkriesili tak inštitút herolda vo svojich krajinách.

V minulosti bývalo tradíciou, že herold nepôsobil sám, no viacerí heroldi tvorili heroldiu suitu. V Anglicku, Škótsku, Kanade a inde i dnes existujú heroldské úrady, kde pôsobí hlavný herold, niekde štyria, či viacerí heroldi a ich asistenti - persevanti, pritom všetci majú tradičné odevy, insígnie a úradné - heroldské mená.

Aj na Slovensku sme svojho času zvažovali možnosť konštituovania trojice heroldov, popri heroldovi Slovensko sme uvažovali o heroldovi Dvojkríž (Ing. Alexy) a heroldovi Tatra. To sa z rôznych, aj zdravotných príčin už neuskutočnilo.

Čo sa však uskutočnilo, čo sa práve stáva realitou - je konštituovanie celkom iného herolda - herolda rodového združenia Medvedzie.

Na vysvetlenie:
Existujú určité rodové spoločenstvá, ktorých členovia používajú ten istý erb, prípadne variant toho istého erbu. Najznámejším príkladom sú tradičné rodové združenia v Škótsku - klany. Klan má svoj erb, no o tom, kto smie tento erb používať rozhoduje - z poverenia škótskeho hlavného herolda - lorda Lyona - herold klanu. Je v jeho kompetencii rozhodnúť, kto z členov klanu môže používať celý erb, kto iba klenot. Takýto herold rieši aj niektoré právno-heraldické záležitosti, no jeho kompetencia je prísne obmedzená na členov rodového združenia.

Na Slovensku pôsobí viacero rodových združení, najznámejšie sú združenia rodu Forgáčovcov, či Medveckovcov. Tie majú svoj erb - ako erb právnickej osoby - občianskeho združenia (koreniaci v starom erbe rodu), pričom jednotliví členovia - po prijatí do združenia - sa môžu uchádzať o používanie variantu tohto erbu (variant s vnútornou bordúrou).

Vzhľadom na to, že je nad sily a možnosti herolda Slovensko skúmať genealogické vzťahy každého člena takéhoto rodového združenia Heraldické kolégium, poradný orgán ministerstva, ktorý menuje herolda Slovensko, prípadne ďalších heroldov vyhovelo želaniu Rodového združenia Medvedzie a konštituovalo herolda tohto združenia. Herold Slovensko do budúcna bude prihliadať na odporúčanie Herolda Medvedzie zapísať, či nezapísať variant erbu rodového združenia do Heraldického registra SR. Dialo sa to tak napokon aj dosiaľ, no bez formalizovaného inštitútu herolda Medvedzie. Heraldický register Slovenskej republiky i inštitút herolda Slovensko, pochopiteľne, ostáva bezo zmeny.

Herold Medvedzie sa nijako netýka činnosti Heraldického klubu, no radi sme vyhoveli želaniu prezidenta občianskeho združenia Medvedzie pána Ing. Miroslava Medveckého poskytnúť tento rámec na inaugurovanie herolda Medvedzie a jeho insígnií - tabardu. Tabard herolda Medvedzie zhotovila pani Beáta Nitrianska, známa tvorkyňa historických kostýmov, a tiež autorka tabardu herolda Slovensko.

O ceremónii inštalovania heroldov sa toho veľa nevie a jednotný obrad v minulosti neexistoval:
Po tom, čo mu bolo - na spôsob heroldského krstu - vyliate na hlavu víno, bol oblečený do tabardu, prijal ostatné insígnie herolda - žezlo, prípadne reťaz, niekedy aj prsteň a najmä prijal "úradné" meno, odvodené od názvu štátu, alebo podľa erbového znamenia.

Prosím prezidenta rodového zduženia Medvedzie Ing. Miroslava Medveckého o asistenciu pri tomto ceremoniáli.
Prosím teraz pána Rudolfa Medveckého, dezignovaného herolda Medvedzie aby pristúpil k heroldovi Slovensko.

Vážený pán Rudolf Medvecký,
prijmite úrad herolda Medvedzie
prijmite s ním insígnie herolda - tabard, baret a žezlo,
napokon prijmite tiež úradné meno, ktoré znie "Herold Medvedzie"
Prijatie mena potvrdí podľa starého zvyku niekoľko kvapiek vína.

Keďže ste sa rozhodli pribrať k svojmu úradu pomocníka - persevanta, nech príjme šerpu so znamením Vášho úradu a nech nesie meno podľa erbového znamenia rodového zduženia "Persevant Medveď".

Pri tomto dvoj - ceremoniáli asistovali predseda rodového združenia Medvedzie Ing. Miroslav Medvecký ako aj ďalší členovia združenia a pani Kepštová Anna, rod. Medvecká - ako členka družiny herolda Medvedzie - s významným doplnkom, vlajkou s rodovým erbom.
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Herold a persevant klanu Medveckých po dohotovení tabardu a šerpy

Prvé zábery po dohotovení a po prevzatí tabardu a šerpy na ostatnom stretnutí Heraldického klubu v Novom Meste nad Váhom z 10.02.2012.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie


Za Františkom Medveczkym

S hlbokým zármutkom a žiaľom sme prijali správu, že naše rady navždy opustil Ing. František MEDVECZKY, CSc.z Bratislavy. Zomrel vo veku 82 rokov 13. decembra 2O11 v Bratislave a posledná rozlúčka sa konala 19. decembra na cintoríne v Slávičom údolí.

František Medveczky patril medzi významné osobnosti nášho Občianskeho združenia Medvedzie o ktorého vznik, ako aj o konanie sa I. svetového stretnutia Medveckých na Orave v máji roku 2000 sa vrchovatou mierou zaslúžil. Hrdo sa hlásil k nášmu rodovému spoločenstvu a na svoj oravský pôvod bol právom pyšný. Svojím prehľadom a historickými poznatkami bol pre celé naše rodové spoločenstvo veľkým prínosom. Bude nám všetkým, ale najmä svojej rodine veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke !

Habémus - heroldum et persevantem ...máme herolda a persevanta!

Predseda OZ - Medvedzie - p. Ing. Miroslav Medvecký - s radosťou a hrdosťou dáva na známosť všetkým členom združenia, príslušníkom rodu Medvecký, armigerom - nositeľom erbov, ako aj budúcim žiadateľom o osobný variant rodového erbu, že máme

Herolda MEDVEDZIE

v osobe nášho podpredsedu - p. Rudolfa Medveckého, P.A.H. a

Persevanta MEDVEĎ

p. Milana Šingovského, P.A.H.

Ustanovujúci dekrét obdržali z rúk p.štátneho radcu, akademika - PhDr. Ladislava Vrtela - Herolda SLOVENSKO, ktorý bol podpísaný členmi Heraldického kolégia MV - SR v auguste 2011 - v zmysle svojich oprávnení citovaných v úvode a slávnostne odovzdaný dňa 30.septembra 2011 v Komárne za prítomnosti členov Heraldického klubu.

Klikni pre zväčšenie   Klikni pre zväčšenie


Touto skutočnosťou sa zavŕšil vzostup od registrácie združeného rodového erbu , udelenia erbovej listiny občianskemu združeniu, až po toto vymenovanie herolda pre rodový klan - Medvecký s vlastným persevantom.
Inaugurácia bude v podobe prezentácie insígnií - tabardu, žezla, kolany a šerpy persevanta - po ich zhotovení, ktoré sa započalo a napomôžu sponzorské príspevky na úhradu nákladov.

...nobilitas obliquat - urodzenosť zaväzuje...privilégium est honor - výsada je česť !, naša spoločná - Vivat Medvecký !

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
  Klikni pre zväčšenie  

ZBIERKA A SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY

OZ Medvedzie, ktoré má od r. 2002 registrovaný združený občiansky erb - vzostupom získáva právom klanu výnimočnosť mať vlastného herolda a persevanta.

K vonkajším náležitostiam týchto funkcií patria - heroldský tabard, žezlo a reťaz a persevantská šerpa. Náklady zhotovenia týchto insígnií vyžaduje finančnú spoluúčasť členov združenia zbierkou a sponzorskými darmi.

Na tento účel je zriadený účet v Poštovej banke, kam možno zasielať príspevky.
názov účtu : Medvecký Rudolf
číslo účtu : 11555001/6500
IBAN : SK0565000000000011555001
BIC : POBNSKBA
Použitie týchto finančných prostriedkov bude riadne vykázané a zdokumentované evidenciou.

Okrem spoločenskej prestíže ide o unikátne privilégium pre príslušníkov rodu Medvecký v oblasti heraldiky v európskom rozmere. Zároveň sa spružní registrácia a udeľovanie erbových listín pre novožiadateľov a súčasne sa obohatí erbová tvorba pre heraldické výnimočnosti, ale v korektných medziach, napr. erb aliančný, t.j. ak obaja rodičia boli nositeľmi šľachtického erbu, eventuálne ak sa zosobášia takí manželia, ktorí majú svoje erby a vytvorí sa erb pre ich spoločných potomkov, erbové línie "po praslici" a veľa iných možností.

Dni šľachty na Oravskom hrade

Majestátny Oravský hrad v Oravskom Podzámku sa v nedeľu 21. augusta stal miestom na stretnutie sa oravských šľachtických rodov, ktoré si tu v rámci Dňa šľachty pripomenuli zvyky a tradície svojich predkov. Bola to nielen pre predstaviteľov 15. oravských šľachtických, ale aj pre ostatných návštevníkov naozaj veľkolepá a slávnostná udalosť.

Oficiálny program sa konal na nádvorí Oravského hradu a predchádzal mu slávnostný nástup a sprievod zástupcov oravských šľachtických rodov aj so svojimi erbami.

Garantom tejto nevšednej slávnostnej udalosti bol predstaviteľ šľachtického rodu Trstenských, Mikuláš. On aj rodový erb, minulosť, ale hlavne súčasné aktivity priblížil v krátkom príhovore. Ostatných štrnásť šľachtických erbov a rodov predstavila etnografka Elena Beňušová.

Slávnostnú udalosť v úvode rámcoval historický fragment z vládnutia palatína Thurzu. Všetci aktéri boli oblečení do dobových odevov a aj ich správanie nieslo znaky správania sa palatína Thurzu.

Po tomto oficiálnom predstavení oravských šľachticov sa v hradnej kaplnke konala ekumenická pobožnosť, ktorú celebrovali rímskokatolícky duchovný František Trstenský a evanjelický duchovný AV Rastislav Stanček.

Veľmi početné zastúpenie na tejto udalosti mal rod Medveckých. Zúčastnili sa ho nielen predstavitelia tohto rodu z Oravy, ale aj celého Slovenska, ba aj z Maďarska a Ukrajiny.

Návštevníci počas celého dňa mohli byť svedkami všetkých zvykov a foriem života oravskej šľachty s názornými ukážkami odievania, stravovania a vôbec všetkého čo k životu šľachty v tých dobách patrilo.

Pri tejto príležitosti načim spomenúť, že medzi najznámejšie šľachtické rody na Orave okrem už menovaných Trstenský a Medvecký patrili aj Revický, Abafi, Meško, Čaplovič, Medzihradský, Zmeškal, Bencúr a iné.

V súčasnom období najväčšiu aktivitu však vyvíjajú rody Medveckých a Trstenských. Rodový erb Medveckých bol prvým občianskym erbom, ktorý bol zaradený do slovenského heraldického registra.

Mnohí z účastníkov a návštevníkov určite nevedeli, že duchovný František Trstenský má dvojnásobný šľachtický pôvod. Pochádza z Medvedzia a jeho matka Helena bola Medvecká a otec Viktor zo známeho rodu Trstenských z Trstenej.

Ak sa v budúcnosti podarí zaktivizovať ešte viac predstaviteľov oravských šľachtických rodov môže sa táto oslava na Oravskom hrade, ktorý je k tomu predurčený zradiť medzi veľkolepé a pravidelné.

Jozef Medvecký


Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

VI. valné zhromaždenie OZM

Valné zhromaždenie OZM sa v slávnostnej atmosfére konalo v sobotu 20. augusta v MsKS na sídlisku Medvedzie v Tvrdošíne. Zhromaždenia sa nezúčastnili len Medveckí z Tvrdošína a Oravy, ale aj z celého Slovenska, ba príležitosť na návštevu rodiska svojich predkov využili aj zástupcovia tohto rodu z Maďarska a Ukrajiny. Na VZ boli do OZM slávnostne prijatí ďalší noví 16. členovia a tak v súčasnosti OZM má už 85 registrovaných členov.

Rudolf Medvecký z Košíc oboznámil prítomných s heraldickými záležitosťami a hovoril tiež o začlenení rodu medzi významné európske rody s možnosťou získania osobného titulu Herold.

Rokovanie pozdravil aj zástupca rodu zo zakarpatského Vinogradova Jurij Medvedzki a pozval všetkých na medzinárodné stretnutie do Vinogradova, ktoré sa bude konať v druhú augustovú nedeľu budúceho roka.

V novom funkčnom období bude pracovať 7 členný výbor, ktorý si za svojho predsedu opätovne zvolil Miroslava Medveckého. Medzi najprioritnejšie akcie, okrem už tradičných bude účasť zástupcov OZM na spomienke pri príležitosti 320. výročia umučenia Samuela Medveckého, ktorá sa bude konať v Prešove na začiatku budúceho roka.

Medzi prítomnými sme na VZ mohli prvýkrát zaregistrovať aj Štefana Medveckého Beňu so synom Štefanom z Bardejova. Jeho otec Štefan pochádza zo známeho štvorgeneračného rezbárskeho rodu z Medvedzia a do Košíc odišiel krátko po II. svetovej vojne. V tradícii svojho rodu sa rozhodli pokračovať a preto sa aj stali oficiálnymi členmi OZM s právom používať občiansky rodový erb v oficiálnom styku.

Po oficiálnom programe sa konalo spoločenské posedenie na ktorom si Medveckí mali čo povedať.

Jozef Medvecký

Spravodliví medzi národmi

Spravodliví medzi národmi je termín označujúci nežidov, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom, konkrétne Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých, založená v roku 1963 pri pamätníku Jad Vašem a vedená Izraelským najvyšším súdom, udeľuje titul Spravodliví medzi národmi tým, ktorí preukázateľne túto činnosť vyvíjali.

Július Medvecký, jeho manželka Mária a dve dcéry Vlasta a Viera boli evanjelického vierovyznania. Bývali v Ružomberku a vlastnili kvetinárstvo, ktoré sa nachádzalo v prednej časti ich bytu. Regina Friedmann-Conorto s mamou Ester a malou dvojročnou dcérkou Sofiou sa v roku 1940 presťahovala do bytu, ktorý bol vo dvore manželov Medveckých. Susedské vzťahy medzi Medveckými a Friedmannovcami boli veľmi srdečné. Dievčatá Sophia, Vlasta a Viera boli v podobnom veku a hrávali sa spolu.

Deportácie roku 1942 prežili Friedmannovci vďaka konverzii Reginy na kresťanstvo a vďaka rodnému listu Sophie, na ktorom bolo v kolonke náboženstvo zapísané "bez vyznania".

Keď koncom augusta 1944 vypuklo antifašistické povstanie a na Slovensko vtrhli Nemci, verila Regina, že doklady ich ochránia. Obávala sa však o osud mamy Ester a sestry Heleny. Poprosila svojich dobrých susedov manželov Medveckých, aby ich ukryli. Obe ženy, babka aj teta, sa ukrývali v jednej z izieb v byte záchrancov. Vchod do nej bol ukrytý za veľkou skriňou. Izbové okno, ktoré viedlo do dvora, bolo zabednené.

Najväčší strach mali záchrancovia pred susedom Čížikom, notorickým pijanom, ktorý v stave opilosti ukazovával zo svojho dvora na zabednené okno a kričal, že tam sa schovávajú Židia. Našťastie, vnútorný dvor bol obohnaný veľkým múrom a jeho hlas nedosiahol až na ulicu. Nádej Reginy, že doklady ich zachránia pred deportáciou, však bola falošná. Jedného dňa sa objavili v ich byte príslušníci bezpečnosti a poslali ich do transportu. Sofia si nepamätá presne dĺžku jej pobytu a matky v tábore Sereď. Podľa nej boli deportované až v januári 1945 a hneď do Terezína. Regina a Sofia vojnu prežili. Teta Helena Freidmannová, ktorú ukrývali Medveckí, po vojne emigrovala do USA a žila tam vo veľkej chudobe. Napriek tomu poslala záchrancom niekoľko potravinových balíčkov. Sofia a jej mama sa presťahovali do Prešova. Sofia sa vydala, porodila dve deti a v predvečer okupácie Československa Rusmi v 1968 utiekla s rodinou do Švajčiarska. Kontakt so Slovenskom sa pretrhol. Dcéry manželov Medveckých sa medzičasom vydali a Sofia nevedela ich nové priezviská a adresy. Len nedávno, po smrti manžela v roku 2008, jej pomohol slovenský utečenec, žijúci vo Švajčiarsku, zistiť tieto údaje a mohla sa s nimi opäť spojiť. Na odovzdávacej ceremónii sa po vyše 50 rokoch všetky tri Sofia, Vlasta a Viera znovu stretli.

Použitý zdroj: Embassy of Israel Bratislava – Spravodliví medzi národmi

Anna turnaj 2011

Futbalový Anna turnaj sa v sobotu 23. júla pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. Anny konal už po 24. raz. Organizátorovi turnaja Občianskemu združeniu Medvedzie sa na turnaj prihlásilo 8 mužstiev a tak víťaz turnaja vzišiel až po maratóne 16. zápasov.

Prialo aj počasie a tak na ihrisku s umelou trávou za Spojenou školou na sídlisku Medvedzie sa odohrávali veľmi zaujímavé súboje aj preto, že niektorí hráči i celé mužstvá sa dobre poznali z mestskej halovej ligy.

Na veľké prekvapenie sa vo finále nestretli víťazi dvoch základných skupín, ale druhé družstvá v poradí, ktoré krížovým spôsobom porazili víťazné mužstvá. Najprv družstvo YELOV porazilo lanského víťaza družstvo Dravcov po remíze 1:1 až na pokutové kopy. V druhom semifinále družstvo Rebelov porazilo družstvo Starej krčmy a v zaujímavom finále aj družstvo YELOV 1:0. V súboji o 3. Miesto porazila Stará krčma Dravcov 2:0.

Z premiérového víťazstva sa tak tešili mladí Rebeli pod vedením kapitána družstva E. Jarinu - J. Iglarčík, Miloš, Miroslav a Lukáš Repkovci, J. Hucík, J. Daňa, M. Zboja, D. Brčák a Ľ. Adamus. Najlepším strelcom turnaja sa stal Marcel Bednár z družstva Starej krčmy.

Raritou turnaja bolo stretnutie hráčov reprezentujúcich starú krčmu a krčmu U Koca. Hráči Starej krčmy zvíťazili 6:2.

Vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien vykonal predseda OZM Miroslav Medvecký. O chutný guláš nielen pre zúčastnených hráčov, ale aj pre divákov uvaril kolektív pod vedením kuchára Jaroslava Donagalu.

Vedenia väčšiny zápasov sa k plnej spokojnosti už tradične zhostil Cyril Kohár.

Jozef Medvecký

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie


Slávnostné odovzdávanie erbových listín

Na úrade Ministerstva vnútra SR sa 21. mája 2011 o 11.00 hod uskutočnilo slávnostné odovzdávanie erbových listín.

Po inaugurácii akademikom, štátnym radcom - p. PhDr. Ladislavom Vrtelom - Heroldom Slovensko za asistencie zástupcu OZ Medvedzie, členom výboru OZM p. Rudolfom Medveckým a p. Milanom Šingovským pobočníkom - boli odovzdané erbové listiny novým armigerom.

Prvým bol Dr. Medveczky Mihály z Maďarska, ktorý s rodinou a početným sprievodom obdržal erbovú listinu a vypočul si jej znenie v maďarskom preklade z pera zástupcu OZM pre heraldiku a zahraničné styky. Druhým bol Bc. Medvecký Ladislav. Ako tretí prevzal erbovú listinu p. Ing. Medvecký Jozef zastupujúci otca tejto vetvy a spoluužívateľov rodinného erbu. Štvrtým bol v zastúpení p. Medvecký-Mond Alex z Austrálie s osobitou formou rodinného erbu podľa vlastného želania.

Po úspešných rokovaniach rodového heraldika p. Rudolfa Medveckého a budúceho Herolda klanu Medvecký - bol tento úkon prvým v tejto unikátnej funkcii. V závere bol odovzdaný erbový prísľub i najmladšej armigerke - Beatrix-Ellen Škoda-Stemnickej. Po oficiálnej časti sa účastníci zišli na spoločnom obede a malej oslave. V družnej debate sa dospelo k dohovoru o zlúčení občianskych združení v jedno rodové spoločenstvo pod vedením OZ Medvedzie.

Na príhovor budúceho Herolda klanu Medvecký vzniklo i nóvum - vydanie erbových listín aj v iných jazykoch, konkrétne v maďarčine, čo otvorí cestu i nasledujúcim záujemcom z Maďarska. Svornosť - toto slovo z motta rodu získava nový zmyslový pojem a charakterový význam, kde niet ani hraníc ani bariér ani predpojatosti.

Na Heraldickom klube o aktivitách občianskeho združenia Medvedzie

Na stretnutí Heraldického klubu 1.10.2010 v Košiciach Rudolf Medvecký, člen výboru pre heraldickú tvorbu a medzinárodné vzťahy OZM a Milan Šingovský z poverenia predsedu združenia referovali o slávnostnom vynesení rodovej vlajky na Oravský hrad, čo prezentovali i fotodokumentáciou. Táto akcia úspešne zviditeľnila naše rodové spoločenstvo OZ-Medvedzie.

Sympatie vyjadrili členovia klubu i k plánovaným akciám združenia a vedenia Oravského hradu pod názvom "Dni oravskej šľachty", ktoré sa obsahovo formujú. Záujem a toto dianie predpokladá účasť niektorých členov HK na tomto podujatí, o čom si vyžiadali včasné informácie.

V programovej časti bolo zahrnuté i dekorovanie spomenutých - záslužným radom - Pro Arte Heraldica - udelením radovej hviezdy a oprávnením užívať za menom skratku - P.A.H. Títo naši členovia sa takto pripojili ako 15-ty a 16-ty k takto dekorovaným na Slovensku. Pridružili sa k tak do radu významných osobností požívajúcich toto ocenenie, napr. Šuster Rudolf, bývalý prezident republiky a rovnako bolo oddekorované i kráľovské Veličenstvo jednej africkej monarchie.

Odovzdanie náležitých listín bolo z rúk Prezidenta Heraldického klubu - Judr. Bečicu a pána Herolda Slovensko - PhDr. Vrtela.

Niekoľko fotozáberov v tejto udalosti :

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
  Klikni pre zväčšenie  

Erbová zástava občianskeho združenia na Oravskom hrade

Dňa 31.7.2010 rod Medveckých predstavil verejnosti svoju erbovú zástavu, ktorá uzrela svetlo sveta len pred niekoľkými týždňami. Zástupcovia šľachtického rodu a členovia občianskeho združenia Medvedzie ju slávnostne vyniesli na Oravský hrad.
Dočasné miesto našla v expozícii Oravského zemianstva, kde si ju môžu detailne obzrieť návštevníci múzea. Medveckých sprevádzal herold Slovenskej republiky Ladislav Vrtel, štátny radca pre heraldickú tvorbu ministerstva vnútra.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Formulár žiadosti pre záujemcov o rodinný erb

Uverejňujeme formulár žiadosti pre záujemcov o zapísanie rodinného erbu do Heraldického registra Slovenskej republiky. Formulár si môžete stiahnuť tu, vyplniť a poslať na adresu medveckyrudolf@post.sk.

Vítanie Nového roku 2010

Členovia OZ zorganizovali dňa 31. 12. 2009 pre širokú verejnosť zhromaždenie na pútnickom mieste Na Skalke, ktoré sa o polnoci prehuplo do vítania Nového roku 2010.
Účastníkov tam čakala vatra, teplé nápoje tradične varené víno a čaj "pokrstený" rumom, ktoré im pripravili organizátori Stanislav Ceglár, Martin Lucký, Peter Medvecký - Páterek a ďalší.
Ohňostroj, ktorý poskytlo Mesto Tvrdošín, prehlušil výbuchy zátiek od šampanského aj harmoniku Fera "Koca" Medveckého. Vianočné a novoročné piesne si zúčastnení nôtili aj cestou domov, či na kapustnicu do krčmy "U Koca".

Počasie bolo opäť proti

Tradičný futbalový "Anna turnaj" zaknihoval v sobotu 25. júla 2009 už svoj 21. ročník. Hlavný organizátor OZ Medvedzie v spolupráci s mestom Tvrdošín sa aj tohoto roku snažili o oživenie turnaja.

Proti však bolo počasie a takmer navlas ako vlani päť zúčastnených družstiev stihlo do prudkého lejaku odohrať len päť futbalových duelov, ktoré slávnostným výkopom otvoril Daniel Kacír. Napriek tejto skutočnosti zvláštnosťou piatich zápasov bolo, že sa dvom hráčom podarilo dosiahnuť v jednom zápase tri góly - hatarick. Šťastnými a úspešnými strelcami boli Miro Pavelek a Tomáš Zboroň.

Organizátori turnaja a hlavný "gulášmajster" Jaroslav Domagala si privstali a už dopoludnia celým areálom pri Strednej lesníckej škole rozvoniaval guláš na ktorom si účastníci pochutili už v dvoch krčmách v starom Medvedzí.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Na stretnutí v PILISSZÁNTÓ

Genealogicko-bádateľská skupina rodu Medveczkých a Medveckých z Maďarska pripravila tento rok rodové stretnutie obci PILISSZANTO SANTOV, kde sa v Turíčnu sobotu 30. mája stretlo 40 členov rodu z Maďarska, Slovenska (z Medvedzia a Košíc) a Ukrajiny.

Prítomní si vypočuli zaujímavú prednášku Tamáša Medveczkého z Budapešti, ktorý sa dlhé roky venuje výskumu rodu. Hovoril v nej o histórii rodu, ozrejmil "zamrznuté roky" (17. - 18. storočie), keď neúroda, hladomor prinútili mnohé rodiny Medveckých odchádzať z Oravy do južnejších krajov Uhorska na "Dolnú zem" do dnešného Maďarska. O tom, že sa tam "nestratili" svedčí skutočnosť, že mnohí z nich sú úspešní umelci, podnikatelia,...

Uznanie si zaslúži aj Erzsébet Kovács, ktorá s Tamášom Medveckým úzko spolupracuje na genealogickom výskume. Vysvetlila systém svojho skúmania a ozrejmila problémy, na ktoré vo svojej práci naráža, napríklad k menu Medvecký sa často viaže jedno alebo dve prímenia, čo sťažuje podmienky bádania. Prítomní si mohli prezrieť rodostromy niektorých vetiev do polovice 17. storočia. Práca obidvoch genealógov si zaslúži naše uznanie a musíme im vytvoriť priaznivé podmienky, aby v tejto náročnej práci mohli i naďalej pokračovať.

Rodového stretnutia sa zúčastnil aj Józef Szöny, bývalý starosta hostiteľskej obce. Zúčastnených prekvapil erudovanosťou z oblasti archeológie, histórie, ale prekvapil najmä slovenských Medveckých, keď sa k nim prihovoril ľúbozvučnou slovenčinou. Z jeho rozprávania vyplynulo, že má tiež slovenské korene, jeho rod pochádza z okolia Kremnice a Šaštína. Zaujímavým určite bude skúmanie, či má vzťah Jozefovi Sennymu, ktorý v 20-tych rokoch minulého storočia bol richtárom v Medvedzí, dal postaviť kostolík, zasvätený sv. Anne a kríž na pamiatku svojho syna, ktorý zahynul v I. svetovej vojne.

Medveckí zo Slovenska ocenili vybraté miesto stretnutia. Pilissántó je zmiešaná maďarsko-slovenská obec, kde niet ani zmienky po národnostnej neznášanlivosti. Miestom stretnutia bola Slovenská národnostná základná škola a Umelecká základná škola s maďarským a slovenským vyučovacím jazykom. Slovenská delegácia navštívila aj Slovenský dom v Mynkoch - Pilisszentkereszt.

Stretnutie bolo veľmi dobre pripravené a ešte viac utužilo naše rodové a rodinné vzťahy.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

V. Valné zhromaždenie

Medveckí sa stretli v sobotu 18. apríla 2009, aby na V. valnom zhromaždení v jubilejnom 10. roku trvania organizácie zhodnotili činnosť za dva roky od IV. valného zhromaždenia v roku 2007. Skôr, ako sa začala oficiálna hodnotiaca časť si viac ako 40 prítomných členov minútou ticha uctili pamiatku štyroch svojich členov, ktorí sa už tohto rokovania nedožili.

Valného zhromaždenia sa okrem domácich Medveckých zúčastnili aj Medveckí z piatich slovenských miest, ale nechýbali ani predstavitelia tohto rodu z Maďarska a Ukrajiny.

Hodnotiaca správa o činnosti bola pozitívna, pretože sa podarilo naplniť všetky vytýčené ciele. Výročné rokovanie je už tradične venované prijímaniu nových členov a tohto roku ich pribudlo sedem.

Z plánu činnosti na budúce dvojročné obdobie, ktoré predniesol predseda Miroslav Medvecký rezonovala predovšetkým organizácia III. Celosvetového stretnutia rodu Medveckých. Tak, ako dve predošlé v rokoch 2000 a 2005 aj tretie v roku 2010 sa malo konať v Tvrdošíne - Medvedzí. Prítomný predstaviteľ tohto rodu Mihályi Medveczki požiadal predstaviteľov OZM a predstaviteľov rodu z Ukrajiny, aby sa III. svetové stretnutie uskutočnilo v máji 2010 v Budapešti. Po zvážení všetkých okolností bol vyslovený súhlas s touto zmenou.

V diskusii sa Tamás Medveczki z Budapešti, ktorý sa už pol storočia zaoberá výskumom histórie rodu Medveckých, zmienil o jednej veľmi významnej skutočnosti, ku ktorej dospel študovaním dokumentov v archívoch. V 18. storočí v Uhorsku bol rod Medveckých jedným z najrozšírenejších rodov a najviac nositeľov tohto priezviska bolo na Orave. Podľa informácií prítomného Jurija Medveckého žije Ukrajine približne 150 príslušníkov tohto rodu.+

Zo správy o činnosti vyberáme: Od IV. valného zhromaždenia pripravilo OZM kultúrno-spoločenské a športové akcie, ktoré prerástli na podujatia celomestského charakteru - Silvestrovské oslavy na Skalke, Medvecká 12 (lyžiarsky a turistický výstup na vrch Javorovô), Ansky turnaj (futbalový celomestský turnaj), Anske zábavy. OZM uviedlo do života mesta opäť ľudovú tradíciu - rapkáčov (počas Veľkej noci). Členovia OZM sa zúčastnili stretnutia na Ukrajine, ktoré zorganizoval Jurij a Michal Medveckí a stretnutia v Lučenci, pripraveného pod patronátom A. Matheovej a Tamáša Medveckého z Budapešti.

Medzi priority v nasledujúcom dvojročnom období patrí spolupráca s maďarskými a ukrajinskými Medveckými a nositeľmi tohto priezviska z ďalších štátov, spolupráca pri tvorbe genealogického výskumu rodu, pri organizovaní III. svetového stretnutia v Budapešti, medzistretnutia s príslušníkmi rodu v ďalších štátoch, spolupráca pri tvorbe publikácie s genealogickým výskumom rodu, pri príprave publikácie s novými informáciami o významných príslušníkoch rodu.

Na zhromaždení odznelo poďakovanie Rudolfovi Medveckému Dow z Košíc, ktorý bol iniciátorom vzniku prvého občianskeho erbu v Slovenskej republike a zapísal sa týmto činom histórie slovenskej heraldiky a histórie rodu Medveckých.

Čestný predseda OZM Jozef Medvecký upriamil pozornosť na jubilejnú 30. výstavnú sezónu v Galérii Márie Medveckej, ktorá patrí z celoslovenského hľadiska medzi najvýznamnejšie kultúrne ustanovizne rodu Medveckých.

Na V. valnom zhromaždení schválili členovia OZM správu o hospodárení a revíznej komisie, plán činnosti na roky 2009 - 2011, prijatie nových členov a schválili výšku členského poplatku - 4 € za rok. Poplatok je možné zaplatiť na valnom zhromaždení alebo na číslo účtu OZM.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Veľkonočné rapkanie 2009

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa na Veľký piatok zišli malí "rapkáči", aby podľa dlhoročnej tradície v sprievode prešli cez dedinu. Táto tradícia je tu udržiavaná už viac ako 60 rokov, čo môžeme porovnať na fotografiách z tohoto roka, ale aj z rokov paťdesiatych.

  Klikni pre zväčšenie   Klikni pre zväčšenie
  rok 2009   historické foto

A pre ilustráciu prikladáme aj krátke video.
  Klikni pre zväčšenie

Medvecká dvanástka 2009 nad očakávanie

Ten, kto sa rozhodol 28. 2. 2009 absolvovať dvadsiaty prvý ročník "Medveckej dvanástky" neoľutoval. Tradičné turistické podujatie pre nadšencov všetkých vekových kategórií sa vydarilo nad očakávanie. Organizátori pripravili upravenú bežeckú trať i trasu pre peších vedúcu medveckým chotárom.

Účastníci mohli už od rána sledovať pri práci majstra mäsiara Jara Domagalu a jeho pomocníkov, ktorí predvádzali rozoberanie ošípanej a výrobu zabíjačkových špecialít. Tí, ktorí prišli skôr sa stihli odfotiť pri čerstvo zaklatej svini.

Po výstupe na Javorovô sa asi dvom stovkám zúčastnených naskytol nádherný pohľad na zasnežené a slnkom zaliate končiare Roháčov a okolitých kopcov. K dobrej nálade tradične prispieval harmonikár Fero "Koco" Medvecký.

Po návrate si všetci pochutnali na zabíjačkových špecialitách, ktorá sa podávali v krčme U Koca a v pohostinstve U Rasťa Medveckého, kde dobrú náladu umocňovala country kapela.

OZ Medvedzie sa chce poďakovať za pomoc Mestu Tvrdošín, firmám Verex, Cestné stavby, Pekáreň Švarc a ostatným sponzorom.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Hokej tradične ako za mladi - január 2009

Už dávnejšie sa starší páni z Medvedzie zastrájali, že mládeži ukážu ako sa hrával hokej za ich mladých čias, bez korčulí a s loptičkou. Využil sa na to každý voľný priestor, či už cesta, alebo zamrznutý močiar.

Táto myšlienka sa naplnila počas niekoľkých januárových nedeľných popoludní a OZ Medvedzie ju podporilo ako spoluorganizátor. Na voľnom parkovisku za OD Jednota v Medvedzí si zmerali sily hráči rôznych vekových kategórií. Hralo sa s plným nasadením, no zároveň slušne, takže okrem zopár modrín a polámaných hokejok sa nič vážne nestalo.

Parkovisko - ihrisko sa nachádza priamo oproti domu p. primátora Tvrdošína a poslanca NR SR Ing. Ivana Šaška. Ten, keď s manželkou Darinkou videl, čo sa deje pri jeho dome, zabudol, že pôvodne chceli odpratávať sneh. Samozrejme prišiel povzbudiť a okoštovať dovolený doping, ktorý tam podával člen výboru OZ Medvedzie Daniel Kacír.

Na záver sa všetci stretli v krčme "U Koca" pri výbornej kapustnici a tí, ktorí ešte vládali, si zaspievali pri harmonike Fera "Koca" Medveckého.

Klikni pre zväčšenie   Klikni pre zväčšenie
Krásna rozhodkyňa   Nadšenci hokeja z Medvedzia
Klikni pre zväčšenie   Klikni pre zväčšenie
Primátor Tvrdošína s manželkou   Člen výboru OZ Medvedzie Daniel Kacír dbal na dovolený doping

Silvester 2008 a vítanie Nového roka 2009

Občianske združenie Medvedzie pravidelne organizuje Silvestrovský výstup na vrch Javorovô (1 067 m n. m. ) v katastri obce Medvedzie mestskej časti Tvrdošína. Myšlienka na výstupy na tento vrch vznikla už pred mnohými rokmi. Nadšenci z Medvedzia za výdatnej finančnej a materiálnej pomoci členov výboru OZ postavili na vrchole prístrešok, ktorý slúži nielen miestnym obyvateľom, ale aj širokej turistickej obci, pretože Javorovô je vyhľadávaným cieľom turistov.

Tohto roku sa na výstupe zúčastnilo asi 350 účastníkov od predškolského až po dôchodcovský vek. Na vrchole ich čakalo občerstvenie, opekačka a ako ináč - harmonika známeho oravského muzikanta a zabávača Fera "Koca" Medveckého. Nádherné počasie, spev a krásny výhľad na štíty Roháčov umocnili zážitok z posledných hodín minulého roka.

 
 


Nový rok sa v Tvrdošíne víta na dvoch miestach. Na Trojičnom námestí a na pútnickom mieste na Skalke, kde je aj malá kaplnka zasvätená Panne Márii.

Tohto Silvestra sa tam pred polnocou pod taktovkou Občianskeho združenia Medvedzie zišlo asi 250 občanov rôzneho veku z Tvrdošína i okolitých obcí.

Organizátori Stanislav Ceglár, Martin Lucký, Peter Medvecký - Páterek a ďalší pripravili pre prítomných v poľnej kuchyni niečo na zahriatie, varené víno a čaj "zaštepený" rumom.

Čakanie na polnoc si zúčastnení krátili spievaním vianočných a novoročných piesní za doprovodu harmoniky Fera "Koca Medveckého.

O polnoci sa k výbuchom zátiek od šampanského pripojil aj nádherný ohňostroj, ktorý nám zorganizovalo mesto Tvrdošín. Prítomným telefonicky zaželal Šťastný Nový Rok 2009 pán primátor Tvrdošína s pánom poslancom Rafajom, ktorí sa prihovorili občanom na Trojičnom námestí. Zúčastnení sa rozchádzali zo Skalky vo výbornej novoročnej nálade.


Utopený Anna turnaj 2008

V sobotu 26.júla 2008, na sviatok sv. Anny, OZ Medvedzie v spolupráci s MsÚ Tvrdošín pripravili v areáli lesníckeho učilišťa už 21. ročník futbalového Anna-turnaja.

Od dopoludňajších hodín všetko išlo podľa plánu organizátorov. Žiaľ, počasie aj tentokrát bolo silnejšie, než predstavy organizátorov a po odohraní troch zápasov sa z oblohy začali na zem liať hektolitre vody. Antukové ihrisko sa o chvíľu premenilo na bazén. Celkom pochopiteľne boli rozladení nielen organizátori, ale hlavne aktéri turnaja, hráči štyroch prihlásených družstiev, ktoré sa na záver turnaja veľmi tešili.

Ani pri všetkej snahe sa vo futbalovom Anna turnaji pokračovať nedalo. Zdravie jeho účastníkov bolo usporiadateľom prednejšie. Organizátori sa nakoniec rozhodli vyhlásiť a odmeniť aspoň najlepších hráčov jednotlivých družstiev: Mareka Medveckého, Borisa Kľačana, Tomáša Zboroňa a Martina Tomagu.

Akousi náplasťou na nevydarené podujatie bol chutný guláš, ktorý usporiadatelia ešte stihli navariť. Krčma U Koca privítala všetkých aktérov podujatia a pri živej muzike Kocovcov guláš chutil veľmi dobre a dobrá nálada pokračovala až do ranných nedeľných hodín.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie
Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Premiérová návšteva Medveckého zo Šale

V polovici júla 2008 nečakane zavítal na návštevu OZ Medvedzie Ladislav Medvecký zo Šale. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa s blížiacim III. svetovým stretnutím príslušníkov rodu Medveckých (v máji 2010) nehlásili stále noví a noví nositelia tohto starozemianskeho mena. Ladislava zo Šale o aktivitách Medveckých v Tvrdošíne-Medvedzí informoval spisovateľ Ján Johanides, ktorý žil v Šali od roku l972. Ladislava pokladal spisovateľ takmer za svojho adoptívneho syna a jeho životným snom bolo spolu s ním prísť práve na III. svetové stretnutie Medveckých. Tento sen sa však už J. Johanidesovi nesplní - 5. júna tohto roku vo veku nedožitých 74 rokov zomrel. A doopatroval ho práve Ladislav Medvecký.

Ladislav Medvecký s priateľkou Darinou stihol aj napriek nepriaznivému počasiu navštíviť Oravský hrad, Galériu Márie Medveckej v Medvedzí, Bobrovu raľu a Múzeum v Podbieli, aj unikátnu technickú pamiatku európskeho významu - Františkovu hutu nad Podbielom.

V debate s členmi výboru OZ Medvedzie sa zaujímal o najbližšie aktivity OZ. Prisľúbil pomôcť aj pri organizovaní III. svetového stretnutia Medveckých, najmä s prekladom zozbieraných historických dokumentov o rode Medveckých maďarskými príslušníkmi rodu Mártonom a Tamásom. Od Ladislava sa členovia OZ Medvedzie dozvedeli, že aj v Palárikove žijú Medveckí.

  Klikni pre zväčšenie   Klikni pre zväčšenie  
Ladislav Medvecký s priateľkou si s veľkým záujmom prezreli expozíciu obrazov maliarky Márie Medveckej

Zasnežené veľkonočné rapkanie

Veľkonočné sviatky sú spájané s jarou. Tá tohtoročná nám však ukázala svoju horšiu tvár a prekvapila nás mrazom a snehom. Nepríjemné počasie však vôbec neodradilo rapkáčov z Medvedzia, ktorí sa na Veľký piatok a Bielu sobotu v hojnom počte zúčastnili tradičného veľkonočného zvyku, keď na znak piety umučenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista nahrádzajú zaviazané zvony hromadným sprievodom od zvonice celým starým Medvedzím až ku kostolíku s neodmysliteľnými rapkáčmi a verklíkmi.

Táto tradícia je v Medvedzí známa už viac ako 60 rokov. V roku 2001 sa ju rozhodlo obnoviť a zaradiť do plánu svojich aktivít naše občianske združenie.

Vo Veľký piatok na obed sa pri zvonici v Medvedzí pod vedením Stanislava Ceglára zišlo 25 "rapkáčov", od najmenších drobcov až po školopovinné deti, ba nechýbali ani dospeláci. Na konečnej štácii pri kostolíku na nich čakal predseda OZM M. Medvecký s rapkáčom v ruke a plným košíčkom všakovakých sladkých cukríkov, ktorými počastoval všetkých aktérov tejto peknej veľkonočnej tradície.

Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie Klikni pre zväčšenie

Jubilejne bez snehu a lyží

Dvadsiate zimné turistické podujatie Medvecká 12 2008 sa zmenilo na jarné, pretože 55 zaregistrovaných účastníkov vítal v poslednú februárovú sobotu v Obecnom dome v Medvedzí dážď.

Tí, čo sa napriek tomu rozhodli peší turistický prechod medveckým chotárom absolvovať, neoľutovali. Veď po necelých dvoch hodinách sa im pri prechode najvyššieho bodu trasy na Javorovom vrchu naskytol - už za slnečného počasia - nádherný výhľad na Skorušinské vrchy, Osobitú a Roháče. K dobrej nálade prevažne peších turistov na Javorovom vrchu už tradične prispel harmonikár Fero "Koco".

Na všetkých účastníkov na konci podujatia čakali zabíjačkové špeciality, ktoré Medvedzím rozvoniavali už od rána. Pripravovali ich tradiční kuchárski majstri Anton Pikna a Anton a Jozef Krivdovci pod dohľadom organizátorov Miroslava Medveckého a Daniela Kacíra.

Takmer jarné počasie prilákalo na pešiu turistiku pomerne veľa žien, ktoré zrejme viac holdujú pešej než lyžiarskej turistike. Zvláštnosťou tohto jubilejného podujatia bolo, že na účastníkov čakalo pohostenie a dobrá nálada prvýkrát v novootvorenom hostinci U Koca v Medvedzí.

  Klikni pre zväčšenie  

Staršie články

erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname