STANOVY

Občianskeho združenia Medvedzie - Rodové Spoločenstvo

Občianske združenie je v súlade so zákonom č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je združovanie ľudí rôznych národností a rozvíjanie ich vzájomných vzťahov na základe rodovej príbuznosti členov rodu MEDVECKÝ, člen rodu, zahraničný člen rodu, zahraničný člen Občianskeho združenia Medvedzie - Rodového Spoločenstva a propagácia Slovenska v zahraničí.

Článok 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Občianske združenie má názov: Občianske združenie Medvedzie.
2. Sídlom združenia je : Obecný dom, Družstevná, 027 44 Tvrdošín.
3. Združenie je samostatnou právnickou osobou.
4. Združenie je nezávislé od štátu a činnosti politických strán.
5. Združenie nemá ziskový charakter.
6. Združenie má udelený občiansky erb rodu Medvecký a určené povinnosti a práva s tým súvisiace.

Článok 2

CIEĽ A ČINNOSŤ

1. Združenie podporuje rozvíjanie medziľudských vzťahov a kontaktov na základe rodovej príbuznosti, členov rodu Medvecký ako i zahraničných členov rodu i OZ Medvedzie.
2. Organizuje spoločensko-kultúrne stretnutia členov (príbuzných) rodu Medveckých zo Slovenska, ale aj zo zahraničia bez obmedzenia rodinného stavu, majetku, náboženstva, ideológie, sexuálnej orientácie či farby pleti.
3. Aktivizuje záujem o históriu rodu.
4. Aktivizuje záujem o veci verejné avšak apolitické.
5. Vydáva publikácie, zhromažďuje informácie z histórie a súčasnosti rodu.
6. Organizuje odbornú a finančnú pomoc pre talentovaných mladých ľudí.
7. Pripravuje kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre členov aj nečlenov združenia.
8. Vytvára materiálne podmienky v oblasti kultúry, turistiky, športu, vytvára podmienky pre tvorbu a šírenie duchovných hodnôt aj v spolupráci s inými regiónmi.
9. Vyvíja úsilie na získanie prostriedkov pre činnosť združenia - z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb, vlastnou edičnou činnosťou.

Činnosť je rozdelená do skupín:
1. Skupina pre prípravu svetového stretnutia v roku 2005 (rod Medveckých, pochádzajúcich z Medvedzia a Malého Bysterca na Orave).
2. Skupina pre genealogický výskum rodu.
3. Skupina pre edičnú činnosť.
4. Skupina pre organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí aj so zahraničnou účasťou.

Článok 3

ČLENOVIA ZDRUŽENIA

1. Členstvo môže byť individuálne, kolektívne a podľa zaradenia:
        A) Medvecký
        B) potomok rodu
        C) zahraničný člen rodu
2. Členmi sa môžu stať fyzické aj právnické osoby.
3. Člen je povinný rešpektovať poslanie združenia a dodržiavať stanovy.
4. Člen združenia má právo podieľať sa na činnosti združenia, má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.
5. Členstvo v združení zaniká vystúpením alebo zrušením členstva - pre činnosť, ktorá smeruje proti poslaniu a úlohám združenia.
6. Zahraničný člen súhlasí so stanovami a platí členské príspevky.

Článok 4

PRÁVA ČLENOV

1. Voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia.
2. Byť informovaný o činnosti a aktivitách združenia a jeho hospodárskej činnosti.
3. Podávať návrhy na zmenu vnútorných poriadkov združenia.
4. Zahraničný člen nie je voliteľný ani nevolí, avšak podáva návrhy na zlepšenie, odporúča konanie najmä so zreteľom na špecifiká štatútu - zahraničný člen
5. Práva súvisiace s používaním občianskeho erbu. ( Stanovené sú vo vnútorných smerniciach.)

POVINNOSTI ČLENOV

1. Dodržiavať stanovy Občianskeho združenia Medvedzie.
2. Podieľať sa na činnosti združenia.
3. Platiť členské príspevky.
4. Povinnosti spojené s používaním občianskeho erbu (uvedené v texte erbu).

Článok 5

ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú:
   1. Valné zhromaždenie.
   2. Predsedníctvo.
   3. Revízna komisia.

Článok 6

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza na svoje rokovania najmenej 1-krát za dva roky.
2. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia.
3. Na prijatie nových členov, ako aj na zrušenie členstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
4. Ak je členom právnická osoba, má pri hlasovaní jeden hlas.
5. Valné zhromaždenie:
   a) volí a odvoláva členov predsedníctva OZM - RS,
   b) prerokúva a schvaľuje rozpočet a plán činnosti združenia,
   c) mení a dopĺňa stanovy združenia,
   d) rozhoduje o zrušení členstva člena, ktorý závažným spôsobom porušil stanovy alebo svojim konaním hrubo znevážil združenie,
   e) rozhoduje o zrušení združenia.
6. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov revíznej komisie.
7. Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.
8. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Neprítomný člen môže byť zastupovaný na základe vlastnoručne podpísaného splnomocnenia, ktoré bude slúžiť len na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. Hlasuje sa aklamačne a uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
9. Pre platnosť uznesenia o odvolaní predsedu, o zmene stanov a o zrušení združenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných členov.

Článok 7

PREDSEDNÍCTVO

1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia.
2. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
3. Predsedníctvo má päť členov. Funkčné obdobie členov predsedníctva sú štyri roky. Predsedníctvo volí a odvoláva zo svojich členov predsedu, podpredsedu a konateľa tajným hlasovaním trojpätinovou väčšinou členov. Predsedníctvo zvoláva a riadi jeho predseda alebo ním poverený člen predsedníctva alebo na návrh troch členov predsedníctva.
4. Predsedníctvo sa schádza najmenej trikrát ročne.
5. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou jeho členov.
6. V mene združenia rokujú a podpisujú vždy spoločne: predseda a jeden člen predsedníctva, podpredseda a jeden člen predsedníctva alebo konateľ a jeden člen predsedníctva tak, že k označeniu združenia jemu pridelenou pečiatkou pripoja svoj podpis.
7. Predseda môže zriadiť sekretariát ako výkonný orgán, ktorý zabezpečuje činnosť združenia po organizačnej, administratívnej a hospodárskej stránke dobrovoľne alebo v pracovnom pomere. Zriadenie sekretariátu musí schváliť valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje štruktúru a počet členov sekretariátu.

Článok 8

REVÍZNA KOMISIA

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Kontroluje hospodárenie združenia.
3. Kontroluje dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov.
4. Upozorňuje na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.
5. Volí predsedu zo svojho stredu.

Článok 9

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

1. Združenie hospodári podľa rozpočtu a výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité iba na podporu cieľov Združenia.
2. Finančné a materiálne prostriedky získava Združenie z členských príspevkov a od štátnych inštitúcií.
3. Súčasťou sú príjmy z vlastnej edičnej a hospodárskej činnosti.
4. Činnosť združenia je dobrovoľná činnosť a slúži na podporu kultúrno-spoločenských podujatí.
5. Prípadné odmeny a honoráre stanovuje Predsedníctvo a schvaľuje Valné zhromaždenie.
6. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

Článok 10

ZÁNIK ZDRUŽENIA

Združenie zaniká:
1. Dobrovoľným rozpustením, keď o tom rozhodne valné zhromaždenie.
2. Keď o tom rozhodne oprávnený štátny orgán.
3. Zlúčením s iným združením.
4. Pri zániku valné zhromaždenie ustanoví likvidátora, ktorý vykoná majetkovo-právne vyrovnanie. Majetok v prípade likvidácie sa použije na verejno-prospešné a charitatívne účely.


erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname