Rodové symboly

ERB – základný symbol šľachtického stavu udelený panovníkom
Ústredným heraldickým motívom v erbe rodu Medvecký bol vždy vztýčený kráčajúci čierny medveď s vyplazeným červeným jazykom. Jednoduchosť erbu je výrazom starobylosti stavu vyjadrenej zlatou listovou päťcípou korunou vykladanou drahokamami na turnajovej prilbe s prikrývadlami – modro/zlatými alebo červeno/striebornými
Štít – vždy modrý – príslušnosť k Modrému rádu – je postupne doplňaný insígniami:
Šabľou – za vojenské zásluhy a statočnosť
Dvojkrížom – najstarším znakom viery, domínia a doby
Palcátom – za výsady a udelené privilégiá (neskoršie na rozlíšenie vierovyznania mladšej vetvy rodu)

Akceptované verzie – ojedinele sa vyskytli aj iné motívy:
- medveď nesúci v predných labách korunu (erb pre Malý Bysterec – návrh autora)
- cisársky orol (hlava) a trojvršie s trojružou (Rudolf II.) - poznámka – táto verzia sa neujala, je to hovoriaca forma erbu s náznakom mennej príbuznosti s rímskym patricíjskym rodom Ursíni (Orsini) a českým rodom Rožmberk (nebolo preukázané ani doložené) - nabáda však k predpokladu o ríšskej nobilite – povýšení stavu
- had s vyplazeným červeným jazykom v predných labách medveďa (prvok z erbu rímskych Ursíniovcov)

Neakceptované verzie - iné variácie sú neheraldické a mali dobový prechodný ráz:
- latinský kríž – len ako výraz katolicizmu
- delený štít – ako odlíšenie odnože vo vetve rodu
- hnedý medveď – cirkevný atribút výhrady voči čiernej farbe (tinktúra diabolika)
- zelená pažiť – znehodnocujúci prvok /účelovo pre národnostný zámer v spojení s červeno-bielymi prikrývadlami – maďarský motív národných farieb
- bez vyplazeného červeného jazyka, hnedý vybočený medveď – žánrová deformácia vetiev „po praslici“ (medveď nekráča – stojí), vizuálne ako hlodavec
- klenot – vyobrazenie v štíte a klenote = t.j. vyrastajúci z koruny na turnajovej prilbe – je vždy zhodné, ak je odlišné, je znamením závislosti, napr. politickej – Thurzovský lev s korunou – župný symbol
- bez klenotu – erb neúplný - tretia generácia „po praslici“

Titul: nobiles verus – starozemän – pravá pôvodná šľachta existujúca už v dobe intronizácie panovníka – suveréna. Charakteristické je totožné meno osobné (rodové) a meno územia či zeme – vzájomne sa odvodzujúce.
Predikát – prímenie – poukazujúce na pôvod odkiaľ nositeľ pochádza (de=z....) respektívne poukazuje na vlastnícke právo na územie=lokalitu. Predikáty a šľachtický stav – nie však erby – boli zrušené zákonom 1.ČSR/1918.

Heslo: pôvodne bojový pokrik (jedno slovo) - neskôr veta či trojslovie v latinčine definujúce rodový postoj alebo zásadu (prioritne).
Svornosť, Viera, Česť = naše trojslovie - heslo rodu

Súčastnosť: z bývalého šľachtického erbu = erb občiansky – združený prepojením hlavných vetiev rodu – katolíckej a evanjelickej – a použitím-združením nimi užívaných erbov doložených v archívoch a súpisoch šľachty /=zdroj=stoličné pramene, etc./

V súčastnosti registrovaný združený občiansky erb personalizovaný bordúrou pre jednotlivých nositeľov – špecifikovaný osobitnými kritériami:
- člen OZ-Medvedzie a príslušník rodu s menom Medvecký/Medveczky/Medwiecki...
- člen OZ-Medvedzie a príslušník rodu „po praslici“ /matka, stará matka/
- člen OZ-Medvedzie /zahraničný, čestný člen, iné=schválené vedením OZ-Medvedzie/

Žiadatelia splňajúci tieto kritériá vyplnia formulár (možno stiahnuť tu) a zašlú elektronicky na adresu medveckyrudolf@post.sk alebo poštou:
Rudolf Medvecký, P.A.H.
Miškovecká č. 12
040 11 Košice
a poukážu sumu 300 EUR (sponzorsky možno navýšiť) na účet:
11555001/6500 s názvom Medvecký Rudolf, Poštová banka
kde po splnení týchto náležitostí bude ich žiadosť riešená individuálne v etape do obdržania registrácie a následne dohodou termín odovzdania erbovej listiny (kontakt +421944042484).

Inštitucionalizovaný erb udelený pre OZ-Medvedzie (bez bordúry) - W-75/2002 (spoluautori návrhu: Rudolf Medvecký, P.A.H., Heraldické kolégium MV-SR).

ARMÁLES – erbová listina potvrdzujúca registrované oprávnenie užívania zobrazeného erbu, údel a držba zeme, meno a prídomok - to všetko v popise listiny vystavenej kráľovským úradom a potvrdenej panovníkom v historických dobách

VLAJKA – sú dve:
– úplný erb vyšívaný obojstranný = vlajka rodu (t.č. Oravský hrad) - dar autora
- vlajka (koruhva) v hlavných erbových tinktúrach (t.č.OZ-Medvedzie)

Pečate:
– klasické – sú užívané štatutármi OZ-Medvedzie podľa oprávnení
- reliéfna (suchá) - uložená u strážcu pečate = pána Persevanta/Medveď, p. Milana Šingovského,P.A.H.

Iné – osobitou zvláštnosťou je cirkevne uznaná a schválená modlitba rodu

Zbrane – používa sa len dekoratívna forma privilégia šľachtica nosiť zbraň
Bojové zvieratá: turnajový/bojový kôň, pes-vlčiak,sokol

Legendy:
- staroslovienska (z dôb cyrilo-metodskej)
- prvý predok ako záchranca panovníka pred útokom medvedice
- pramatka rodu ako vedma-babica pri pôrode kráľovnej
- prapredok (Ursus=Medveď) ako člen družiny Hunov pri osídľovaní (maďarský zdroj)


autor: Rudolf Medvecký,P.A.H.erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname