Herold rodu Medvecký


Heroldské insígnie

OZ Medvedzie, ktoré má od r. 2002 registrovaný združený občiansky erb - vzostupom získáva právom klanu výnimočnosť mať vlastného herolda a persevanta.
K vonkajším náležitostiam týchto funkcií patria - heroldský tabard, žezlo a reťaz a persevantská šerpa.
Náklady zhotovenia týchto insígnií vyžaduje finančnú spoluúčasť členov združenia zbierkou a sponzorskými darmi.
Na tento účel je zriadený účet v Poštovej banke, kam možno zasielať príspevky.
názov účtu : Medvecký Rudolf
číslo účtu : 11555001/6500
Použitie týchto finančných prostriedkov bude riadne vykázané a zdokumentované evidenciou.

Okrem spoločenskej prestíže ide o unikátne privilégium pre príslušníkov rodu Medvecký v oblasti heraldiky v európskom rozmere. Zároveň sa spružní registrácia a udeľovanie erbových listín pre novožiadateľov a súčasne sa obohatí erbová tvorba pre heraldické výnimočnosti, ale v korektných medziach, napr. erb aliančný, t.j. ak obaja rodičia boli nositeľmi šľachtického erbu, eventuálne ak sa zosobášia takí manželia, ktorí majú svoje erby a vytvorí sa erb pre ich spoločných potomkov, erbové línie "po praslici" a veľa iných možností.


XXVII medzinárodný kongres genealogických a heraldických vied

St. Andrews, škótske prímorské mesto, pýšiace sa najstaršou univerzitou v Škótsku, založenou r. 1412. sa stalo miestom konania XXVII Kongresu genelogických a heraldických vied. Kongres sa konal v dňoch 21. - 26. augusta 2006 a záštitu nad ním prevzala jej kráľovská výsosť princezná Anna, ktorá sa osobne zúčastnila úvodného ceremoniálu a predniesla na ňom pozdravný prejav. Spolu s ňou sa úvodného ceremoniálu zúčastnili najvyšší hodnostári univerzity St. Andrews, rektor a kancelár, starosta mesta (predseda mestskej rady v St. Andrews), arcibiskup St. Andrews a Edinbugu, a spolu s ním aj edinburský biskup, najvyšší predstavitelia Škótskej cirkvi, predstavitelia regiónu Fife a ďalší vysokí hodnostári štátu a cirkvi.

Odbornými gestormi kongresu boli Škótska heraldická spoločnosť (The Heraldry Society of Scotland), Škótka genealogická spoločnost (The Scottisch Genealogy Society), Univerzita v St. Andrews (The University of St. Andrews) a škótsky heroldský úrad - Dvor Lorda Lyona (The Court of the Lord Lyon). Kongresu, ktorého hlavnou témou boli Mýty a propaganda v heraldike a genealógii odznelo 55 vystúpení a zúčastnilo sa ho vyše 300 heraldikov a genealógov z celého sveta, zo Slovenska Ladislav Vrtel, hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a Igor Tinka, tajomník Heraldického klubu. Slovenská účasť na kongrese bola o to významnejšia, že po kanadskom Quebecu r. 2008, ktorý bude hostiteľom XVIII kongresu by sa organizátorom XXIX Kongresu genealogických a heraldický vied v r. 2010 malo stať Slovensko. Stály kongresový výbor (Bureau permanent des congrés internationaux des sciences généalogiques et héraldiques) k takémuto rozhodnutiu viedli výsledky slovenskej súčasnej heraldiky, najmä jej komplexnosť, zahŕňajúca nielen súčasnú mestskú a obecnú heraldiku, ale aj súčasnú rodinnú heraldiku, existencia štátneho heraldického registra, systémové riešenie vlajkovej tvorby a štúdium heraldiky na univerzitách, čo nie je vo všetkých štátoch bežné. Stály výbor považuje slovenské aktivity v týchto oblastiach za príkladné, čo je pre Slovensko na jednej strane vyznamenaním, na druhej strane záväzkom pre nás ako organizátorov XXIX kongresu.

V rámci kongresu sa uskutočnili zasadnutia medzinárodných genealogických a heraldických organizácií. Predseda Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, prof. Leon Sokolovský, CSc. písomne splnomocnil Ladislava Vrtela zastupovaním Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení Medzinárodnej konfederácie genealogických a heraldických spoločností (Confédération internationale de généalogie et héraldique - CIGH), na ktorom sa konali voľby výboru konfederácie. Mimoriadne zhromaždenie bolo potrebné preto, lebo predchádzajúcemu výboru konfederácie pred niekoľkými mesiacmi uplynul mandát a konfederáciu spravoval dočasný správny výbor. Za prezidenta bol opätovne potvrdený pán Michel Teillard d´Eyry. Na mimoriadne valné zhromaždenie potom nadväzovalo pravidelné valné zhromaždenie. Schválil sa záznam z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 7. septembra 2004 v Brugách v Belgicku. Návrh záznamu bol publikovaný v bulletine CIGH č. 11(41) vo februári 2005. Ďalším bodom rokovania bolo ukončenie členstva CIGH v Medzinárodnom výbore pre spoločenské vedy pri UNESCO (International Social Science Council - CISS), pretože dlhodobo neprinášalo konfederácii genealogických a heraldických spoločností (CIGH) žiadny úžitok a zbytočne odčerpávalo finančné prostriedky z pokladnice konfederácie. Informoval o tom pán prezident konfederácie i jej pokladník pán Gunter Mattern. Valné zhromaždenie predložený návrh prijalo. Prezident prezentoval záujem Marockej genealogickej federácie (Fédération Marocaine de Généalogie) a Bulharskej genealogickej spoločnosti „Rodoznanie“ o členstvo v konfederácii (CIGH). Po predchádzajúcom posúdení oboch prihlášok výborom boli obe spoločnosti prijaté za členov konfederácie (CIGH). Záverečným bodom bola informácia o najbližšom XXVIII medzinárodnom kongrese v Québecu r. 2008 a pre Slovensko významná informácia o XXIX kongrese na Slovensku r. 2010.

Dňa 22. augusta 2006 sa uskutočnilo v priestoroch Univerzity v St. Andrews výročné valné zhromaždenie Medzinárodnej heraldickej akadémie(AIH). Zúčastnil sa ho člen akadémie PhDr. Ladislav Vrtel, AIH, ktorý tu na základe písomného splnomocnenia disponoval tiež hlasmi ďalších dvoch akademikov zo Slovenska prof. Jozefa Nováka, DrSc., AIH a Ing. Zdenka G. Alexyho, AIH. Oficiálny program pozostával z úvodného prejavu prezidenta, správy generálneho sekretára, správy pokladníka, správy knihovníka, prijatie nových asociovaných členov, menovanie nových akademikov a voľba prezidenta a ďalších funkcionárov akadémie. Na oficiálny program nadväzovala spoločenská časť stretnutia členov AIH.

Kongres v St. Andrews bol pre Slovensko dôležitý ešte z jedného dôvodu. Už na XXII kongrese v kanadskej Ottawe r. 1996 sa zrodila myšlienka stretnutia štátnych heroldov, či už sa oficiálne nazývali heroldmi alebo vykonávali funkciu herolda. Do kruhu heroldov bol vtedy pozvaný aj Ladislav Vrtel, štátny radca pre heraldickú tvorbu Ministerstva vnútra SR. Okrem vzájomného spoznania sa bola odbornou témou vtedajšieho stretnutia problematika tvorby súčasných rodových občianskych erbov a výsledky stretnutia boli v konečnom dôsledku impulzom pre konštituovanie Heraldického kolégia (založené 19. januára 1997), odborného poradného orgánu Ministerstva vnútra SR pre otázky súčasnej rodovej občianskej heraldiky na Slovensku. Heraldické kolégium, odborný poradný orgán Ministerstva vnútra SR, podľa svojich stanov ustanovuje herolda Slovensko, prípadne ďalších heroldov, ktorí pôsobia spolu s ním. Od kongresu v Ottawe sa heroldi pravidelne stretávali na každom kongrese heraldických a genealogických vied. Organizátori kongresu v St. Andrews sa však rozhodli dať tunajšiemu stretnutiu osobitný rozmer a vyzvali všetkých heroldov, aby obnovili tradičné formálne znaky svojho úradu - tabard a žezlo a aby ich prezentovali pri úvodnom ceremoniáli v prítomnosti jej kráľovskej výsosti princeznej Anny. Organizátori kongresu preto v priebehu uplynulého roka viackrát listami apelovali na heroldov (heroldské úrady) v jednotlivých štátoch aby, pokiaľ nepoužívajú tabard dali si ho zhotoviť a prezentovali ich pri úvodnom ceremoniáli XXVII Kongresu genealogických a heraldických vied. Táto udalosť sa mala stať impulzom na všeobecné obnovenie formálnych atribútov funkcie herolda a na jeho zviditeľnenie ako súčasti európskej heraldickej tradície. Výsledkom bolo stretnutie 24 heroldov a persevantov z Anglicka, Belgicka, Dánska, Írska, Južnej Afriky, Kanady, Nórska, Ruska, Slovenska, Škótska a Švédska a tiež heroldov štyroch najvýznamnejších škótskych klanov. Heroldi zaujali čestné miesta v sále otváracieho ceremoniálu a potom so svojich tabardoch viedli procesiu stredovekým mestom, ktorej sa zúčastnili všetci účastníci kongresu a prizeralo sa jej množstvo domácich obyvateľov a návštevníkov St. Andrews. Podujatie sledovali tiež tri televízne stanice. Osobitným hostiteľom heroldov bol škótsky Kráľ heroldov Lord Lyon, pán Robin Blair, (Lord Lyon King of Arms). V žiadnom inom štáte nie sú kompetencie herolda také veľké, ako práve v Škótsku. Lord Lyon je oficiálne členom kráľovskej domácnosti (Sovereign´s Household), má zvláštny heroldský súdny dvor (Court of the Lord Lyon) s právomocou dokonca uvaliť väzbu za vážny priestupok pri používaní erbov, ba dokonca má právo tvoriť zákony v oblasti heraldiky. Lord Lyon pozval heroldov na heroldskú hostinu (Herald´s Feast) do starobylého sídla v neďalekom Charletone. Vo svojom prípitku vyzdvihol svoju radosť nad tým, že mohol byť hostiteľom najväčšieho stretnutia heroldov od stredoveku a možno v celej histórii a povzbudzoval ich k udržiavaniu vzájomných kontaktov, a k obnovovaniu heroldských tradícií v jednotlivých štátoch, vrátane obnovovania a používania formálnych atribútov funkcie herolda. Bolo zvláštne počuť tieto slová práve od Lorda Lyona, ktorý pozná mená svojich tridsiatich piatich predchodcov v tomto úrade od konca 14. stor.

Slovenská účasť na XXVII kongrese genealogických a heraldických vied v škótskom St. Andrews a medzinárodná prezentácia tabardu herolda Slovensko prispela k zviditeľneniu heraldického Slovenska. Umožnili ju finančné príspevky z pokladnice Heraldického klubu, osobitné príspevky viacerých členov Heraldického klubu i príspevok Spoločnosti Slovenských archivárov. Im všetkým patrí naša vďaka.

Ladislav Vrtel

erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. vitajte na stránke obč. združenia Medvedzie ..
Úvod
O združení
Ciele
Stanovy
Výbor
Kontakt
Medvedzie
Charakteristika
História
Pamiatky
Osobnosti
Publikácie
Videoklip
Rod Medveckých
História
Rodové symboly
Rodostromy
Herold rodu
Funkcia herolda
Stretnutie 2000
Program
Galéria
Stretnutie 2005
Program
Galéria
Stretnutie 2010
Program
Galéria
Stretnutie 2015
Program
Galéria
Predstavujeme
Predstavujeme
Ako na to
Medveckí
Kontakty
Formulár
Príspevky
Spomíname
Spomíname