Szabályzat

a Polgári társulat - Medvecze - Nemzetségi egyesulet

A Polgári társulat összhangban van a (törvény 83/1990) polgári egyesulés előírásával - önkéntes egyesulés jogi és fyzikai személyeké azal a céllal hogy fejlődőképen gyarapíthasa a viszonyt nemzetiségi és rokoni szinten. Ez viszonyatilag a Medvecký és Medveczky nemzetségunkre vonatkozóan jelenti hogy tagja lehet minden bel és kulföldi egyaránt a megfelelt beosztás szerint. Mind nemzetségi tag, mind kulföldi nemzetségi tag és ennek változata egyéb viszonyba álóknak. A nemzetség egyesítése és egyesulése a határonkivuli propagáció érdeke.

1 fejezett

Az alapelvek

1. A polgári egyesulet neve : Polgári társulat - Medvecze.
2. Az egzesulet székhelye : Obecný dom, Družstevná, 027 44 Tvrdošín.
3. Az egyesulet önnáló jogi személy.
4. Az egyesulet fugetlen az államtól és politikai pártoktól.
5. Az egyesulet nyereségnékuli működés.
6. Az egyesulet birtokában ál a Medveczky nemzetség címerének rendelkezése és ezel kapcsolatosan jogok és köteleségek.

2 fejezet

A célok és tevékenység

1. Az egyesulet támogatja a személy közöti viszony fejlődését és az összekötető összefogást a vérbeli fi és leányágazat Medveczky nemzetség hozátartozóival. Ugyan úgy kezelve van a határon kivul élő egyesulet tag is.
2. A Medvecký és Medveczky nemzetség rokonbeli találkozás, ismerkedés és közös társadalmi tevékenység korlátlan és fugetlen a családi álapottól, vagyon, hittvalástól, ideológiai sem kulseű vagy orientáció kulömbözések révén.
3. A nemzetségi történelem iránti érdeklődését indítványoza.
4. Indítványoza a nyilványos dolgok iránti érdeklődést de politikamentessen.
5. Információ gyűjtéssel, publikáció kiadásokkal, múltal és jelennel foglalkozik.
6. Szervezi szakkértői és anyagi támogatást és segélyt a tehettséges fiatal embereknek akik rá szorúlnak.
7. Foglalkoziok a sport, társadalmi és kulturális tevékenykedés előkészítésével mind a tagoknak úgy a nemtagoknak is a jó hírnévnek bővítésére.
8. Lehetőséget teremt igyekvően és alapokat teremtve elősegíti a szelemi értékek gyarapítását közreműködéssel más regiónokkal.
9. Ügyeskedik szerezni anyagi támogatást a tevékenykedéshez ajándékokból, adományokból és saját könyvkiadási forrásokból.

Foglalkozás osztályozott sorrendje:
1. Csoport a medveczei és kis bistereczei Medvecký és Medveczky nemzetség, Árva, V.T. /Világ találkozó/ előkészítésére 2005-ben.
2. Genealógiai kutatás csoportja.
3. Könyvkiadási tevékenység.
4. Csoport a kulturális és társadalmi közös akciók és rendezvények létre hozzása - kulföldiekkel is valamint hozzájárulásukal.

3 fejezet

A társulat tagjai

1. Tagság lehetséges formái - egyéni, közösségi e sorrendbe:
        A) Medvecký/ Medveczky
        B) nemzetség tagja
        C) nemzetség kulföldi tag
2. Tagság nyilt fyzikai és jogi személyeknek.
3. A tag kötelező betartani az alapszabályokat és a társulat kuldötségét.
4. A tagsághoz csatlakozik a választók és válaszhatók joga és hozzájárulási jog.
5. A tagság beszuntetésekilépéssel vagy érvénytelenítés okokból történik, ha az egyén céllelenes tevékenykedést folytatt.
6. A kulföldi tag egyettért az alapszabályokkal és fizeti a tagság díját.

4 fejezet

A tagok jogai

1. Választók és választhatók a társulat minden fokozatába.
2. A társulat tevékenységéről és anyagi álapotáról mindenki tájekozódhat.
3. Javaslatokat és változásokat indítmányozhat.
4. A kulföldi tagok nem választanak és nem választhatóak azonban tanácsal és jobbitásokal javasolhatnak, főleg abból a szempontból hogy ha hozzájárulási indokkal cselekszik
5. Kötelezettségnek elégtétele a címer használatával (okirat tartalmában).

A tagok kötelezettségei

1. A szabályzatt betartása.
2. Részvevés a tevékenykedésben.
3. Tagdíj fizetése.
4. Kötelezettségnek elégtétele a címer használatával (okirat tartalmában).

5 fejezet

A társulat szervezette

A társulat szervezette:
   1. Nagy gyűlés.
   2. Képviselett.
   3. Ellenőrző bizottság.

6 fejezet

A nagygyűlés

1. A társulat legfelsőbb szerve a nagygyűlés - összejövetele legkevéseben egyszer kéttévente.
2. A nagygyűlés az összes tagokból ál.
3. Az ujonczok felvételéhez de a tagság törölésére is szugséges a feléntöbb szavazatt a jelen tagokból.
4. Ha a tag jog-személy egy szavazatja van.
5. Nagygűlés:
   a) megszavaz és viszavonhatt elnökség tagott,
   b) tárgyalja és jóváhagya a költségvetést, működés terveit,
   c) váltja vagy bepótolja a szabályzatott,
   d) dönt a tagság visszavonásáról, megszuntetéséről ha komoly goromba módon volt megsértve a társulat elve, szabályzatta,
   e) dönt a társulat megszuntetéséről.
6. Nagygyűlés megszavaza vagy visszavonja az ellenőrzés tagjait.
7. dönt a költségvetésről és jelenti a gazdálkodási helyzetett-eredményeitt.
8. a nagygyűlés döntőképes ha jelen van a feléntöbb tag. A tag helyetesíttve lehet a s.k. megírt meghatalmazásával.
9. az elnök visszavonására vagy a szabályzatt változásához kellendő a jelen tagok háromöttödének szavazatta.

7 fejezet

Elnökség

1. Az elnökség képviseli a társulatott, vezetti és biztosítja a működését.
2. Az elnökség felelős a nagygyűlésnek.
3. Az elnökség ött tagú, négy évre szól a megbízási időszak, ennek a létezése és megszuntetése 3/5 szavazással van eldöntve, az elnökségett vezetti és osszehívja az elnök, vagy az elnökség három tagja akaratából szugségszerűen.
4. Az elnökség évente háromszor ul össze.
5. Döntőképes ha háromöttöde jelen van.
6. A társulat nevében tárgyalnak vagy aláírnak közzösen: elnök és egy elnökség tag, alelnök és egy elnökség tag, intézőés egy elnökség tag, azzal hogy a reábízott pecsétjéhez aláírást helyez.
7. Az elnök elrendelheti a titkárságott mind szervett amely biztosítja a tevékenység adminisztrációját,működését vagy gazdalkodást - önnkéntes kötelezettségul.A titkárság létezését jóváhagya a nagygyűlés és meghatároza a hatáskörét.

8 fejezet

Ellenőrző bizottság

1. Az ellenőrző bizottság vizsgálja a társulat tevékenykedését és felelősen beszámol a nagygyűlésnek.
2. Vizsgálja és ellenőrzi a gazdálkodást.
3. Vizsgálja és ellenőrzi az alapszabály betartását és a belugyi előírásokat.
4. Rámutatt a hijányokra és javasol javulási módszerekett a helyreálítására.
5. Választ elnököt a bizottságból.

9 fejezet

A gazdálkodás

1. Gazdálkodik a költségvetés szerint és a vagyon jövedelméből, határoza meg a társulat érdekei támogatását.
2. A tagdíj és egyéb tevékenykedésből ered az anyagi és pénzbeli vagyona és eszközei.
3. Ennek része jövedelemből ered a gazdálkodásból és könyvkiadásból.
4. önkéntes és önálló a bizottság és szolgálja a kult.-társadalmi kelendőét.
5. esettleges pénzjutalomról az elnökség javaslatára dönt és határoz a nagygyűlés.
6. felelős az elnöksége.

10 fejezet

A társulat megszunése

A társulat megszunése:
1. A társulat megszunik ha a nagygyűlés önkéntesen megszavaza.
2. A társulat megszunik ha erről dönt az állami szerv.
3. A társulat megszunik ha más társulattal összevon.
4. A nagygyulés megrendeli a felszámolást és felszámolóját aki rendezi a vagyon-jogos elszámolását és a töbletett adományoza a jótékonyságú célra (charitatív jelegű célra).


erb občianskeho združenia
dedinka Medvedzie
slovensky
english
espanol
français
magyar
deutsch
.. Üdvözöljük a Medvedzie polgári társulás honlapján ..
Bevezetés
A társulatról
A célok
Alapszabály
Eknökség
Krónika
Kapcsolat
Medvecze
Jelemzés
História
Emlékek
Személyiségek
Publikációk
Medveczky
nemzetség
Történelem
Szimbólumok
Találkozás 2000
Program
Képtár
Találkozás 2005
Program

Látogatók száma:
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk